Эрчим хүчний салбарын аюулгүй, тогтвортой  ажиллагаа, эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг хангахын тулд реле хамгаалалт, системийн автоматикийн найдвартай байдал, ашиглалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, шинэ технологи, инновацид суурилсан өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийх нэгдсэн хандлагыг бий болгоход оршино

Бодлогын баримт бичиг

Бодлогын баримт бичиг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр