Монгол улсын Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн №335 тоот тушаалаар “Эрчим хүчний салбарт баримтлах мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичиг 2019-2023” батлагдлаа. Эрчим хүчний салбарын ТЗЭ-ч байгууллагууд мөрдлөг болгон ажиллана уу.

Эрчим хүчний сайдын тушаал

Бодлогын баримт бичиг