2019-2020 оны өвлийн их ачааллыг амжилттай давах, төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд зэрэгцээ ажилладаг ТЗЭ-н шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын дундах ажил мэргэжлийн уралдааныг Сэргээгдэх Эрчим Хүч Үйлдвэрлэгчдийн Холбоотой хамтран 2019.09.27-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулах гэж байгаа тул уг арга хэмжээнд идэвхтэй оролцохыг мэдэгдье.

Удирдамж татах