Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-наас тогтмол хэвлэгдэн гардаг “Эрчим хүчний утасны нэгдсэн жагсаалт” хэвлэгдэн гарлаа. Уг номыг ДҮТ ХХК-ийн СЭЗТХ-ээс худалдан авах боломжтой.

Диспетчерийн үндэсний төв ХХК: 

  • Ня-бо Т.Бямбажав,
  • Дотуур утас: 70041371-276,
  • Гар утас: 88065099,
  • Цахим шуудан: byambajav.t@ndc.energy.mn