\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт

\r\n

ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтын үйл ажиллагааг явуулж, бүх ТЗЭ-дийн төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх горимын төлөвлөлт, зохицуулалтыг хийж, нэгдсэн сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаа.

\r\n

 

\r\n

Файлын татаж авах
\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n