\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n

Энэ оны эхний улиралд ОХУ-ын нэгдсэн системийн хэмжээгээр:

\r\n

· ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний боловсруулалт 170,5 тэрбум кВт.ц хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 10,1%-иар буурсан

\r\n

· Усан цахилгаан станцууд 39,2 тэрбум кВт.ц Цахилгаан эрчим хүчийг боловсруулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 11,5%-иар өссөн

\r\n

· Атомын цахилгаан станцуудын боловсруулалт 41,1 тэрбум кВт.ц-ийн хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4,5%-иар буурсан

\r\n

· Үйлдвэрийн газруудын цахилгаан станцуудын боловсруулалт 13,2 тэрбум кВт.ц хүрсэн нь 6,9%-иар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

\r\n

2009 оны эхний улиралд ОХУ-ын хэмжээгээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 265,6 тэрбум кВт.ц байсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6,6%-иар буурсан байна. Үүнээс нэгдсэн системийн хэрэглээ 259,4 тэрбум кВт.ц ( 6,8% буурсан), тусдаа ажилладаг системүүдийн хэрэглээ 6,2 тэрбум кВт.ц (4,2% өссөн) байна. ОХУ-ын нэгдсэн системийн эрчим хүчний нийт эрэлт хэрэгцээний 70 орчим хувийг ДЦС-ууд хангаж ажиллаж байна.

\r\n

\r\n

Нэгдсэн системүүдийн хэмжээнд 2009 оны 1-р улирлын

\r\n

хэрэглээ, боловсруулалтын дүн мэдээ

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Нэгдсэн системүүд

\r\n

\r\n

Боловсруулалт

\r\n

(тэрбум кВт.ц)

\r\n

\r\n

2008 оны 1 дүгээр улиралтай харьцуулбал, %

\r\n

\r\n

Хэрэглээ

\r\n

(тэрбум кВт.ц)

\r\n

\r\n

2008 оны 1 дүгээр улиралтай харьцуулбал, %

\r\n

\r\n

Зүүн (тусдаа ажилладаг эрчим хүчний системийн хамт)

\r\n

\r\n

12,20

\r\n

\r\n

-1,1

\r\n

\r\n

12,1

\r\n

\r\n

1,7

\r\n

\r\n

Сибирь (тусдаа ажилладаг эрчим хүчний системийн хамт)

\r\n

\r\n

57,4

\r\n

\r\n

-5,6

\r\n

\r\n

58,7

\r\n

\r\n

-5,1

\r\n

\r\n

Урал

\r\n

\r\n

62,6

\r\n

\r\n

-8,6

\r\n

\r\n

63,3

\r\n

\r\n

-8,3

\r\n

\r\n

Дунд Волга

\r\n

\r\n

30,0

\r\n

\r\n

-3,6

\r\n

\r\n

27,0

\r\n

\r\n

-11,6

\r\n

\r\n

Төв

\r\n

\r\n

61,6

\r\n

\r\n

-10,4

\r\n

\r\n

58,2

\r\n

\r\n

-6,5

\r\n

\r\n

Баруун хойд

\r\n

\r\n

27,5

\r\n

\r\n

2,3

\r\n

\r\n

24,4

\r\n

\r\n

-3,8

\r\n

\r\n

Өмнөд

\r\n

\r\n

18,9

\r\n

\r\n

-3,2

\r\n

\r\n

21,9

\r\n

\r\n

-4,7

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n ДҮТ Горимын Алба\r\n

\r\n

\r\n