Диспетчерийн зохицуулалтын 2009 оны

4 дүгээр сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт

ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтын үйл ажиллагааг явуулж, бүх ТЗЭ-дийн төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх горимын төлөвлөлт, зохицуулалтыг хийж, нэгдсэн сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаа.

ЭБЭХЯ-нд

 • 2008-2009 оны өвлийн их ачаалалын үеэр ДЦС-уудын үндсэн тоноглолын ажиллагаа, аваарийн зогсолтын талаархи судалгааг хүргүүлэв.

 • Байгалын онц ноцтой үзэгдэл хүчтэй салхи шуурганы үеэр гарсан тасралтын талаархи мэдээлэлийг бэлтгэж хүргүүлэв. ( Хуулбарыг ЭХГ-т )

ЭХГ-т

 • 2010 оны төсвийн төсөлд оруулах саналыг албан бичгийн хамт хүргүүлэв.

 • Засгийн газрын хуралдаанд сайдын тавих илтгэлд зориулж материал бэлтгэж өгөв.

ЭХЗГ-т

 • Цахилгаан дулааны горим боловсруулалт, дүгнэлт тооцоо тайлан гаргах, дулааны тайлан мэдээ ,балансын тооцооны нэгтгэл, импорт экспорт, хазайлтын тооцоо, арилжааны тооцо гаргах дэс дараалал, харьцааны зааг, хугацааны талаар жагсаалт гаргаж, тооцооны бүх чиглэлээр дараалсан бүртгэл гаргаж өгөв.

IV сард станцуудад нийлүүлсэн нүүрс, нүүрс, мазутын нөөц

Станц

Нүүрс (тонн)

Мазутын үлдэгдэл

(тн)

(V/01)

Графикаар нийлүүлэх

Нийлүүлсэн

Дутуу

нийлүүлэлт (зөрүү)

Түлсэн

V/01-ны

байдлаар Үлдэгдэл

нөөц

(хоног)

ДЦС-2

13000

13833

+ 833

17092

2841

4

267.2

ДЦС-3

39000

34361

– 4639

79939

27421.8

11

326.09

ДЦС-4

210000

198582

– 11418

199051

86234

13

1047

ДДЦС

18000

18869.06

+8693.06

28445

8475

8

212.966

ЭДЦС

22000

16079

+5921

20268

14574

23

95.6

Жич: Нүүрсний нөөцийг гаргахдаа V сард хоногт түлэх нүүрсний дундаж хэмжээгээр тооцож гаргасан ба станцууд 4-23 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байна.

Хоёр. Нэгдсэн сүлжээний ЦЭХ-ний нийт хэрэглээний төлөвлөлт, биелэлт

(мян.кВт.цаг)

Нэгдсэн сүлжээ

2009 оны IV сар

2008 оны IV сарын гүйцэтгэл

2008, 2009 оны

IV сарын зөрүү

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хэрэглээ

331 087,906

317 364,950

-13 723,0

317 166,5

198,400

Боловсруулалт

321 737,906

310 314,728

-11 423,2

309 694,430

620,3

Түгээлт

270 213,186

261 593,993

-8 619,2

258 816,201

2 777,8

Импорт

9 350,000

7 050,222

-2 299,8

7 472,119

-421,9

Экспорт

1 300,000

1 875,995

576,0

951,576

924,4

 

Нийт хэрэглээ: 2009 оны 4 дугаар сард 317 365,0 мян.кВт.ц хүрсэн нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 4,1% буюу 13 723,0 мян.кВт.ц-ийн бууралттай, өнгөрсөн оноос 0,1% буюу 198,4 мян.кВт.ц-ийн өсөлттэй байна.

4 дугаар сарын хоногийн хэрэглээ өнгөрсөн жилийн түвшинд буюу дунджаар 10,5 сая кВт.ц байсан байна. 4-р сарын хоног тутмын хэрэглээний хэлбэлзэл харьцангуй бага, тогтвортой байсан нь доорхи графикаас харагдаж байна.

4-р сарын хоногийн хэрэглээ, мян.кВт.ц

 

2009 оны 4-р сарын оргил ачаалал 538 МВт, бага ачаалал 326 МВт байсан. Сүүлийн жилүүдийн 4 дугаар сарын их, бага ачааллын өсөлтийг графикаар харуулав.

 

 

Хэрэглээ түгээлтээр: Хэрэглэгчдэд нийт 268,6 сая кВт.ц эрчим хүч түгээсэн нь төлөвлөгөөнөөс 3,9% буюу 10,9 сая кВт.ц-ийн бууралттай, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0,9% буюу 2,4 сая кВт.ц-ийн өсөлттэй байна.

Гурав. ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний зохицуулалт

Станц

Боловсруулалт (мян.кВт.ц)

Дотоод хэрэгцээ ( % )

Түгээлт (мян.кВт.ц)

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

Төлөвл.

Гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

ДЦС-2

11 976,000

11 615,826

97,0%

16,5%

15,5%

10 000,000

9 819,340

98,2%

ДЦС-3

60 240,000

58 069,100

96,4%

21,0%

19,7%

47 621,280

46 618,744

97,9%

ДЦС-4

217 287,506

209 607,840

96,5%

13,8%

13,9%

187 287,506

180 439,188

96,3%

ДДЦС

20 954,400

20 174,136

96,3%

20,3%

19,2%

16 704,400

16 308,448

97,6%

ЭДЦС

11 280,000

10 847,826

96,2%

23,8%

22,5%

8 600,000

8 408,273

97,8%

Систем

321 737,906

310 314,728

96,4%

16,0%

15,7%

270 213,186

261 593,993

96,8%

4 дугаар сард дотоодын үйлдвэрлэлтээр 310,3 сая кВт.ц эрчим хүч үйлдвэрлэсэн нь төлөвлөгөөнөөс 3,6% буюу 11,4 сая кВт.ц-ийн бууралттай, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0,2% буюу 0,6 сая кВт.ц-ийн өсөлттэй байна.

Дотоодын түгээлтээр 261,6 сая кВт.ц эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд түгээсэн нь батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 3,2% буюу 8,6 сая кВт.ц-ийн бууралттай, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1,1% буюу 2,8 сая кВт.ц-ийн өсөлттэй байна.

Хэрэглээний буралттай холбогдуулан ДЦС-ууд жигд горимоор оролцож, ДЦС-2 ХК – 98,2%-иар, ДЦС-3 ХК – 97,9%-иар, ДЦС-4 ХК – 96,3%-иар, ДДЦС – 97,6%-иар, ЭДЦС ХК – 97,8%-иар төлөвлөгөө биелсэн байна.

ДЦС-4 ХК нь 4-р сарын 17, 24, 29-ний өдрүүдэд доголдож 609,8 мян.кВт.ц-ийг дутуу түгээсэн нь төлөвлөгөөний биелэлтэнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн.

Хэрэглээ бууралтын улмаас импортыг төлөвлөгөөнөөс 2,3 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0,4 сая кВт.ц-аар дутуу авч нийт 7,1 сая кВт.ц эрчим хүч импортолсон байна.

Системийн дүнгээр ДЦС-ууд цахилгааны диспетчерийн графикийг 100,9%-иар биелүүлсэн байна. Дотоод хэрэгцээ батлагдсан хэмжээнээс 2,8 сая кВт.ц-аар буюу 0,3%-иар хэмнэгдсэн байна.

Дөрөв. Цахилгаан эрчим хүчний худалдаа, баланс

ДЦС-тай тохирсон диспетчерийн графикийн биелэлт болон дамжуулах , түгээх ТЗЭ-ийн хамтарсан актыг үндэслэн цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн балансыг гаргав.

Нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр 2009 оны 4 дүгээр сард 268644,22 мян. кВт.ц эрчим хүчний хэрэглээ гарсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад хэрэглээ 10918,97 мян.кВт.ц буюу 3,91% -иар буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 0,88 % буюу 2355,90 мян кВт.ц хэрэглээний өсөлт гарсан байна. Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2009 оны 4 дүгээр сарын эрчим хүчний хэрэглээг 2008 оны бодит хэрэглээний гүйцэтгэлээс 13274,87 мян кВт.ц буюу 4,99% хувийн өсөлттэй байхаар төлөвлөгдсөн байсан нь бодит гүйцэтгэлээс зөрүүтэй гарчээ.

 ТБЦДС ХК 267321,68 мян кВт.ц эрчим хүчийг худалдан авсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 3,82% буюу 10627,16 мян кВт.ц–аар буурч, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 0,97 % буюу 2560,75 мян кВт.ц –аар өссөн байна.

Дамжуулах сүлжээний алдагдал төлөвлөсөн хэмжээнээс 1874,1 мян. кВт.ц –аар буурч, өнгөрсөн оны мөн үеийн алдагдлаас 597,26 мян кВт. ц-аар өссөн үзүүлэлттэй байна.

 Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хэрэглээний захиалга болон гүйцэтгэлийн өөрчлөлт дараахи байдалтай байна. Үүнд:

 • УБЦТС ХК –д төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 1793,33 мян кВт.ц буюу 1,48%, -ийн хэрэглээний бууралт, харин өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 5152,39 мян кВт.ц буюу 4,51 % -ийн өсөлт гарсан байна.

 • ДСЦТС ХК-д төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 5914,66 мян кВт.ц буюу 14,66% -ийн, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 3991,87 мян кВт.ц буюу 10,39% -ийн хэрэглээний бууралт тус тус гарсан. Шуурхай ажиллагааны журмаар ДҮТ –д ирүүлсэн мэдээллээр Хөтөл, Үйлдвэр дэд станцаас эрчим хүчний төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчдийг 44,08 мян кВт.ц эрчим хүчээр хязгаарлаж дутуу түгээлт гаргасан. Харин ДСЦТС ХК ас ирүүлсэн 2009 оны 4 сарын тасралтын мэдээнд 7,1 сая кВт.ц эрчим хүчний дутуу түгээлт гарсан байна. Үүнээс Засвар, төлбөр тооцоо, гэмтэл усгах зэрэгтэй холбоотой захиалгат ажлаар 5,17 сая кВт.ц эрчим хүчний дутуу түгээлт гарсан байна.

 • ЭБЦТС ХК-д төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 2109,5 мян кВт.ц буюу 2,66% -ийн хэрэглээний бууралт гарсны 71,0 % нь Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн хэрэглээний бууралттай холбоотой гарсан байна.

 • БНЗӨБЦТС ХК-д төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 970,78 мян кВт.ц буюу 5,89%-ийн хэрэглээний өсөлт гарчээ..

 

Тайлант хугацаанд 52 удаагийн давтамжтайгаар 318.8 мян кВт.ц -эрчим хүчийг хязгаарласан байна.

 • ДСЦТС ХК -ийн Үйлдвэр д/ст -аас төлбөрийн асуудлаар 44.08 мян кВт.ц, эрчим хүчийг хязгаарласан.

 • Туул д/ст -ын 2-р секцийн болон РП 16 Б адхь НТМН шатсан байсныг сольсон

 • Хүчтэй шорон шуурганы улмаас Ерөө-110,Баянжаргалан-35, Өвдөг худаг-35, Тарагт-35, Нисэх-10, Баруун-10, Төмөрбулаг-10, Бөмбөгөр-35, Нарийн тээл-10, Баруунбаянулаан-35, Дашинчилэн-35, Луус -35, Олгойнговь-35, Гурвансайхан-35, Эрдэнэдалай-35, Хулд-35 Нисэх-35, Хонхор-35, Эрдэнэсант-35, Мардай-110, Мандалговь-110,Алтанширээ-35, Төмөртийн уурхай-35 Мөрөн-110 тасарсан

 • Улаанбаатарын районд Цэвэрлэх, Баруун, Гео, Умард, ДЦС 3 ГРУ -ийн зарим хэрэглэгчид МТЗ болон ТО -оор тасарсан. Мөн Өмнөт д/ст -д кабелийн үзүүр буудсан, Умардын РП 3 -ын кабель шатсан зэрэг шалтгаанаар хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр хязгаарласан болно.

Тав. ДЦС-уудын дулааны эрчим хүчний зохицуулалт

2009 оны 4-р сард системийн хэмжээгээр 459,7224 мян.Гкал дулаан үйлдвэрлэн 444,7437 мян.Гкал дулааныг хэрэглэгчдэд түгээж ДҮТийн зохицуулсан төлөвлөгөөг 100,0%-иар биелүүлэн ажиллав. Системийн дулаан түгээлт ҮСТ-нөөс 25,6 мян.Гкал буюу 5,4%-иар, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 28,5 мян.Гкал-аар буюу 6,0%-иар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

Сүлжээний батлагдсан болон тухайн үеийн зохицуулсан горим ажиллагааг үндэслэн бодсон системийн дулааны ачааллын тооцоогоор 425,79 мян.Гкал дулаан түгээхээр ДҮТ-ийн горим өгөгдсөн.

ДЦС-уудын 4-р сард түгээсэн дулаан: [мян Гкал] Системийн дулаан түгээлтэнд

ДЦС-уудын эзэлсэн хувь

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт:

Системийн хэмжээгээр үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт 94,6% байна.

ДЦС-ууд

ҮСТ

[Гкал]

Дулаан түгээлт

ҮСТ-ний биелэлт

Шалтгаан

ДЦС-2 ХК

12300

7676

62,4%

4-р сард Улаанбаатар хотод 8,1 градус дулаан байсан нь ноднингийн мөн үеийнхээс 2,9 градусаар дулаан байсан. Энэ нь Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээний гидравлик горим ажиллагаанд нөлөөлж, салхивчийн болон халаалтын ачаалал буурснаар дулаан түгээлт буурсан. ДЦС-2-ийн хувьд 20-ны өдрөөс сүлжээний усгүй ажилласан.

ДЦС-3 ХК

144347

138418

95,9%

ДЦС-4 ХК

237140

222400

93,8%

ДДЦС ХК

32602

32602

100,0%

 

ЭДЦС ХК

43980

43647,7

99,2%

 

Систем

470369

444743,7

94,6%

 

Горимын хэрэгжилт

Энэ сард дулаан үйлдвэрлэгч болон дамжуулагч ТЗЭ-дийн горимын даалгаврын хэрэгжилтийг “Диспетчерийн графикийн биелэлтийг дүгнэх журам”-ын дагуу тооцоход дулаан үйлдвэрлэгч, дамжуулагч ТЗЭ-д нь температурын графикийн зөрчилгүй ажиллан ДҮТ-ийн зохицуулсан төлөвлөгөөг 100,0% хэрэгжүүлж ажиллалаа.

ДЦС-3-ийн хувьд шуурхай ажиллагааны шугамаар өгөгддөг дулааны параметрийн мэдээллүүдийг тухайн хэмжүүрийн заалтыг үндэслэн дамжуулж байх талаар анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Зургаа. Спот зах зээлийн зохицуулалт

Спот зах зээл дээр нийт 314,1 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 8 020,0 мян.₮-өөр арилжаалсан байна. Сарын дүнгээр “ДЦС-2”ХК 3 889,4мян., “ДЦС-3”ХК 56,7 мян.-ийн тус тус алдагдалтай, “ДЦС-4”ХК 3 209,5 мян., “ДДЦС”ХК 155,8 мян. ,“ЭДЦС”ХК 580,8 мян.₮-ийн ашигтай ажилласан байна.

 • ДЦС-2” ХК 132,2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 4 198,0 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-аас худалдан авч, тус станцад 5,8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 184,8 мян.₮, “ДЦС-3” ХК –д 3.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 123,8 мян.₮-өөр худалдсан байна.

 • ДЦС-3” ХК 48,0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 1 002,4 мян.₮-өөр худалдан авч, бусад үйлдвэрлэгчдэд 50,6 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 945,7 мян.₮-өөр худалдсан байна.

 • ДЦС-4” ХК нийт 102,4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 2 155,6 мян.₮-өөр худалдан авч, бусад үйлдвэрлэгчдэд 190,6 мян.кВт.ц цахилгааныг 5 365,0 мян.₮-өөр худалдсан байна.

 • ДДЦС” ХК нийт 30,2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 632,9 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-иас худалдан авч, тус станцад 25,5 мян.кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг 533,9 мян., “ДЦС-3” ХК –д 12,2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 254,8 мян.,-өөр тус тус худалдсан байна.

 • ЭДЦС” ХК 1,3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 31,2 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-аас худалдан авч, бусад үйлдвэрлэгчдэд 25,5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 612 мян.₮-өөр худалдсан байна.

4 дүгээр сар

ДЦС 2

ДЦС 3

ДЦС 4

ДДЦС

ЭДЦС

Худалдсан ЦЭХ-ний нийт дүн

Ашиг, алдагдал, мян төг

ДЦС 2

биетээр, мян кВт.ц

3.900

5.820

0.000

0.000

9.720

-3,889.375

мөнгөөр, мян төг

123.825

184.785

0.000

0.000

308.610

ДЦС 3

биетээр, мян кВт.ц

0.000

50.600

0.000

0.000

50.600

-56.698

мөнгөөр, мян төг

0.000

945.714

0.000

0.000

945.714

ДЦС 4

биетээр, мян кВт.ц

132.220

26.910

30.182

1.300

190.612

3,209.470

мөнгөөр, мян төг

4,197.985

502.948

632.917

31.174

5,365.023

ДДЦС

биетээр, мян кВт.ц

0.000

12.152

25.460

0.000

37.612

155.807

мөнгөөр, мян төг

0.000

254.827

533.896

0.000

788.724

ЭДЦС

биетээр, мян кВт.ц

0.000

5.038

20.482

0.000

25.520

580.796

мөнгөөр, мян төг

0.000

120.811

491.158

0.000

611.970

импорт

биетээр, мян кВт.ц

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

мөнгөөр, мян төг

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Худалдан авсан нийт дүн

биетээр, мян кВт.ц

132.220

48.000

102.362

30.182

1.300

314.064

мөнгөөр, мян төг

4,197.985

1,002.412

2,155.554

632.917

31.174

8,020.041

Долоо. Өрсөлдөөнт зах зээл

Хэрэглээний өсөл гараагүйн улмаас энэ сарын өрсөлдөөнт зах зээлийн арилжааны үнийн шалгаруулалтыг явуулаагүй тул өрсөлдөөнт зах зээл дээр арилжаа хийгдээгүй байна.

Найм. Импортын хазайлтын секторын урьдчилсан тооцоо

2009 оны 4 дүгээр сард ОХУ-аас импортоор 7 050,2 кВт.ц авч, экспортонд 1 876,0 кВт.ц-ийг өгсөн. Нийт хэрэглээ буурсантай холбоотойгоор импортын эрчим хүчийг төлөвлөгөөнөөс 2 299,8 кВт.ц-аар дутуу авч, экспорт 576,0 кВт.ц-аар хэтэрсэн.

Импортын графикийн хазайлт СКАДА хяналтын системээр 2 293,1 МВт.ц ба чадлын дундаж 59,09247 МВт болсон. Импортын графикийн хамгийн их хазайлт гарсан өдөр IV/29 нд 265,3 МВт.ц, бага нь IV/23-нд 28,42 МВт.ц байв.

 • Бусад ДЦС-ууд доголдсон үед ДЦС-4 нь импортын горимыг барьж, тохируулж ажилласан. ДЦС-4: Импортын горим бариагүйгээс 513,5 MВт.ц, IV/17-нд К-8 доголдож 67,2 МВт.ц, IV/24-нд К-4 доголдож 213,6 МВт.ц, IV/29-нд К-6 доголдож 221,5 MВт.ц

 • ДЦС-3: IV/1-нд К-12 доголдож 22,5 МВт.ц тус тус импортын графикийн хазайлтын зөрчлүүд гаргасан.

ТЗЭ-ийн импортын графикийн хазайлтад ноогдох хазайлтыг урьдчилан тооцвол:

өдөр

ДЦС-2

ДЦС-3

ДЦС-4

ДДЦС

ЭДЦС

ТБЦДС ба ТКиуд

Импорт

МВт.ц

МВт.ц

МВт.ц

МВт.ц

МВт.ц

МВт.ц

МВт.ц

1

2,48

7,09

26,19

4,81

4,87

43,24

88,68

2

2,16

2,62

59,08

3,06

3,69

14,26

84,86

3

0,71

4,31

69,80

4,18

3,62

20,20

102,83

4

1,48

6,38

50,47

1,75

3,73

6,29

70,10

5

0,62

2,92

66,78

2,38

3,10

7,05

82,85

6

18,55

2,58

41,67

2,12

2,72

8,04

75,68

7

2,36

7,75

52,06

3,53

1,95

15,02

81,87

8

0,69

4,64

17,59

4,50

5,57

27,35

60,34

9

0,85

2,90

68,99

2,54

5,88

12,14

93,31

10

4,42

1,86

52,70

2,39

2,86

15,24

79,47

11

1,48

4,43

49,45

6,62

3,42

17,22

82,63

12

5,94

2,51

27,15

2,07

9,12

18,89

65,68

13

4,58

5,03

14,34

1,79

3,53

10,77

40,05

14

0,44

3,57

14,70

2,69

1,54

23,38

46,31

15

1,16

6,59

37,39

0,84

1,82

10,66

58,46

16

1,11

25,30

16,70

2,64

2,14

17,18

65,06

17

1,29

1,76

77,21

1,97

1,95

31,81

115,99

18

3,11

4,53

15,20

3,63

2,00

20,76

49,23

19

0,46

2,42

20,69

2,64

3,22

14,01

43,44

20

1,06

2,34

10,74

4,01

2,62

11,91

32,67

21

1,51

1,64

12,16

2,30

1,15

15,19

33,95

22

0,75

4,56

28,90

0,59

2,16

11,22

48,18

23

1,13

2,94

12,24

1,04

1,26

9,81

28,42

24

0,36

6,26

232,81

0,55

2,80

17,79

260,56

25

0,56

4,49

19,51

1,91

0,90

12,98

40,35

26

0,63

5,23

38,61

2,35

4,80

6,65

58,26

27

1,20

8,41

21,92

2,58

2,13

14,99

51,23

28

1,63

3,51

14,89

2,24

2,94

13,55

39,16

29

1,07

2,30

231,75

4,69

5,19

20,25

265,25

30

3,33

6,37

10,15

3,15

4,14

21,12

48,25

Нийт

67,14

147,24

1411,83

81,54

96,83

488,96

2293,13

кор 20%

53,71

117,79

1129,47

65,23

77,46

391,17

1834,50

 

4 дугаар сард импортын графикийн хазайлтыг СКАДА хяналт мэдээллийн системийн өгөгдлөөр урьдчилсан байдлаар тооцон гаргасан ба ОХУ-тай байгуулсан гэрээний заалтын дагуу ТЗЭ-дийн гаргасан хазайлт тус бүрийг 20% -г хөнгөлөн тооцсон.

 

 • ДЦС-2: хазайлтын зөрчилд 53,71 мВт.ц

 • ДЦС-3: хазайлтын зөрчилд 117,79 мВт.ц

 • ДЦС-4: хазайлтын зөрчилд 1 129,47 мВт.ц

 • ДДЦС: хазайлтын зөрчилд 65,23 мВт.ц

 • ЭДЦС: хазайлтын зөрчилд 77,46 мВт.ц

 • ТБЦДС ба ТК-ууд: хазайлтын зөрчилд 391,17 мВт.ц .

Ес. Үндсэн тоноглолын зогсолт, ТЗЭ-ийн ажиллагаанд гарсан доголдол

ДЦС-уудын Зуух, турбогенераторын III сарын засварын зогсолтын бүртгэл:

Станц

Зуух, ТГ

Сар,

өдөр

Засварт зогссоосон шалтгаан

ДЦС-2

Зуух

ТГ

3

IV/06

Тохируулгын туршилт, конденсатор цэвэрлэх

3

IV/10

Үндсэн эжекторын хоолой солих

3

IV/18

Конденсаторт үлээлт устгах

1

IV/29

Агаар хөргөгчид гэмтэл устгах

ДЦС-3

Зуух

13

IV/01

Сүүлийн хэсэг цэвэрлэх

4

IV/08

Халах гадаргууд гэмтэл устгах

7

IV/11

Уур хөргөгчийн холбоосны хаалт засварлах

5

IV/24

Уур халаагчид үлээлт гарсан.

4

IV/24

Халах гадаргууд үлээлт гарсан.

ТГ

4

IV/19

Конденсатор цоорсон.

ДЦС-4

Зуух

3

IV/19

Тэжээлийн усны хаалтны сальник үлээсэн

ТГ

ДДЦС

Зуух

5

IV/02

Утаа сорогчийн суурь засварлах

9

IV/07

Тээрмийн редуктор халсан.

ТГ

2

IV/24

Тосны алдагдал устгах

ЭДЦС

Зуух

3

IV/12

Сүүлийн хэсэг бөглөрсөн.

ТГ

IV/

Зуух, турбогенераторын III сарын аваарийн зогсолтын бүртгэл:

ТЗЭ

Зуух, ТГ

Зуух, ТГ

Сар,

өдөр

Аваарийн зогсолтын шалтгаан

ДЦС2

Зуух

ТГ

3

IV/13

Хатуулаг ихэссэн тул зогсоов.

ДЦС3

Зуух

8

IV/07

Температур ихсэлтийн хамгаалалтаар зогсов.

13

IV/16

Экранд үлээлт гарсан.

ТГ

ДЦС4

3уух

8

IV/17

Галын дөл бууралтаар зогсов.

6

IV/29

Халах гадаргууд үлээлт гарсан.

ТГ

1

IV/07

Өдөөлт алдагдаж зогсов.

ДДЦС

Зуух

ТГ

ЭДЦС

Зуух

2

IV/18

Буух хоолойд үлээлт гарсан.

ТГ

Үндсэн тоноглолын нийт зогсолтын судалгаа:

Станц

Үндсэн тоноглол

Аваарийн зогсолт

Гэмтэл устгахаар зогсоосон тоо

Нийт зогсолтын тоо

2008.IV

2009.IV

ДЦС2

Зуух

Турбогенератор

1

4

5

ДЦС3

Зуух

2

2

5

7

Турбогенератор

2

1

1

ДЦС4

Зуух

2

2

1

3

Турбогенератор

1

1

ДДЦС

Зуух

3

2

2

Турбогенератор

2

1

1

ЭДЦС

Зуух

4

1

1

2

Турбогенератор

Нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр

15

15

15

22

Нэгдсэн сүлжээний 110-220 кВ-ын ЦДАШ, тоноглолын РХА-ийн байгууламжийн 2009 оны 4 дүгээр сарын ажиллагааны мэдээ

Хаана, ямар дэд станцад

Тасарсан шугам, тоноглол

Ажилласан хамгаалалт

Өдөр, цаг, мин

АПВ

Шалтгаан

Тайлбар

1

БН-220

Уул-А

ГХ-I, МТЗ

02; 14:50

+

Б.з

Уул” д.ст дээр КЗ залгагдаж, ОД тасарсан

2

Борнуур

АШ-117

ВЧБ

06; 10:16

Б.з

V-ийн хэлхээний автомат тасарсанаас шалтгаалж тасралт гарсан

3

Шарынгол

Зүүнхараа

СХТТ, Т-1

СХТТ, Т-2

ВЧ

ВЧ,ГХ-I, ДЗ-I

06; 13:26

+

Б.з

A”фаз, 33,5 км

4

Э-220

БулганБ, ГОКБ, ГОКД, ХялганатБ, ШСВ-110, АТ 2-110, АТ 2-220

ДЗШ-II 110,

УРОВ-110

06; 16:38

*

Б.з

Сэлгэн залгалтын алдаа

5

ДХХБ

Ерөө-110

ГХ-II, МТЗ-I

13; 20:23

+

Б.з

С” фаз, 78,5 км

6

ДХХБ

Ерөө-110

ГХ-I

13;20:24

Б.з

С”фаз

7

ДХХБ

Ерөө-110

ГХ-II, МТЗ-I

13;20:42

Б.з

С”фаз,47,1 км

8

УБ-220

ИХБ-4

БН-220

АШ-206

АШ-206

АТ-2

АШ-207

СХТТ-110

ГХ-III шат

ДЗ-III зон

МТЗ(Урвуу дарааллын гүйдлийн пусктэй)

15;03:03

+

+

+

БЗ

С” фаз

9

БН-220

СШ-110

АШ-207

Замын-Үүд 110

Хамгаалалт тодорхойгүй

15;05:08

+

БЗ

тодорхойгүй

10

Чойр-220

Бор-Өндөр 110

ГХ-I

15;16:20

+

БЗ

В” фаз, 43,4 км

11

ДХХБ

Ерөө-110

ГХ-II

16;19:03

+

БЗ

С”фаз,7,1 км

12

ДХХБ

Ерөө-110

МТЗ-I

16;19:09

БЗ

С”фаз,53 км

13

Зүүнхараа

Борнуур

АШ-116

ВЧБ

ГХ-I

18;10:13

+

+

БЗ

Цаг агаар хэвийн

14

Зүүнхараа

Шарынгол

ДХХБ

АШ-115

АШ-114

ВЧБ,ГХ-I

ВЧБ,ГХ-I

ВЧБ,ГХ-I

20;05:36

+

+

+

БЗ

Цаг агаар хэвийн

15

БН-220

Чойр-Б

ГХ-II

20;18:53

+

БЗ

Цаг агаар хэвийн

16

Э-220

СХТТ-220

алдаагаар

22;09:21

*

РХ-ын үзлэг хийх үед алдаа гаргасан

17

Чойр-220

Мандалговь-110

МТЗ-I

23;07:39

БЗ

А”, 111,2 км

18

Чойр-220

Мандалговь-110

МТЗ-I

23;07:50

*

БЗ

Цасан шуургатай

19

Чойр-220

Мандалговь-110

ДЗ, МТЗ-I

23;09:16

*

БЗ

Цасан шуургатай

20

Булган

Мөрөн-110

ДЗ-I зон

24;05:26

БЗ

А” фаз,83,1 км

21

Д-220

Селендум

АШ-257

ДФЗ-504

ДФЗ-504

25;09:12

+

+

БЗ

А”фаз,13,5 км

А”фаз,186 км

22

Чойр-220

Бор-Өндөр-110

ДЗ-I

26;05:20

+

БЗ

В”фаз, 5,8 км

23

Э-220

Хялганат-А

ГХ-I

25;22:21

+

БЗ

тодорхойгүй

24

Шарынгол

Зүүнхараа

АШ-115

ГХ-III

ГХ-I

27;11:44

+

+

БЗ

А”фаз,50,6 км

25

Булган

Хархорин-Б

ГХ-I

29;05:14

+

БЗ

А,В”фаз

26

ДХХБ

Сүхбаатар-110

ГХ-I, ДЗ-I,ТО

29;08:45

+

БЗ

Цаг агаар хэвийн

27

Зүүнхараа

Борнуур

Борнуур

АШ-116

ШинТойТ-110

ГХ-I

ВЧБ

тодорхойгүй

29;09:17

+

*

БЗ

Цаг агаар хэвийн

28

ДХХБ

Сүхбаатар-110

ГХ-I, ДЗ-I,ТО

29;08:45

+

БЗ

Цаг агаар хэвийн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Энэ хугацаанд богино залгааны улмаас РХА-ийн байгууламж нийт 27 удаа ажилласан. П-8, П-16 тасралтын мөрөөр ТБЦДС ХК-иас үзлэг шалгалт хийж тусгайлан дүгнэлт гаргасан. АПВ-ын байгууламж 25 тохиолдолд ажиллахаас 18 тохиолдолд амжилттай ажилласан болно.

УБДС ХК

 • 9В магистралийн өгөх шугам дээр компенсаторын гэмтэл засварлах ажил хийгдэв.

 • IV/20-ны 14:20 цагт ДЦС-2-д СЭН зогсоож сүлжээ бүрэн таслав. Хэрэглэгчдийг нь ДЦС-4 рүү шилжүүлсэн.

 • IV/22-ны 10:00-17:00 цагт 6Ж магистралийг тасалж ТК637-д хаалтны хэл унасаныг хэвийн болгов.

 • IV/23-ны 01:00 цагт ДЦС-3 шууд даралт Р1=08 ДЦС-4 дээ Р1 =5,5 ата болтол унаж, ДЦС-3-н ӨДХ,ДДХ-т СЭН, ДЦС-4 дээр 2 ПСЭН зогссон ба бэлтгэлд байсан 1 ПСЭН-ийг 01:10 цагт явуулсан байна. Үзлэгээр 7 Ж магистрал дээр Богд Ар хороололын урд талын худагт үлээлт гарсаныг илрүүлсэн ба 7 Ж магистралыг таслаж 03:00 цагт ДЦС-3 дээр 2СЭН, ДЦС-4 дээр 1ПСЭН явуулсан байна.

 • 7Ж магистралийн ЦТП-10-н салааны худагт үлээлт гарсан тул 02:25 цагт таслав. Богд-Ар, Төмөр замын зарим хэрэглэгч тасарсан. Бригад гэмтэлийг устгаж 18:30 цагт залгав.

 • Гандан 60 айл хэрэглэгчийн салаанд гэмтэл устгах ажил хийгдэв.

УБЦТС

 • IV/07-ны 14:50 цагт Туул 110/35/10 кВ-ын дэд станцад 10 кВ-ын РП25Б фидер МТЗ хамгаалалтаар тасрав.Үзлэг хийгээд 15:46 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 2456 кВт.ц.

 • IV/07-нд Туул 110/35/10 кВ-ын дэд станцад газардлага гараад арилахгүй байсан тул 10 кВ-ын II секцээс гарсан бүх хэрэглэгчдийг 16:58 цагт таслав. IIсекцээс гарсан хэрэглэгчдийг шилжүүлэн залгасан ба РП-25А ачаалал ихтэй байсан тул РП-25Б-г шилжүүлээгүй. Үзлэгээр Туул дэд станцын 10 кВ-ын IIсекцийн НТМИ, РП-16-д IIсекцийн НТМИ, РП-25-д IIсекцийн НТМИ шатсаныг тус тус сольж тавив. РП-16Б-ээс цааш гарсан ТП-518Б-ын ТТ-ын тос харалсан байсан тул 20:00 цагт таслав. Тосыг солиод 21:45 цагт, 20:36 цагт РП-25Б-г тус тус залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 11654 кВт.ц.

 • IV/15-ны 10.35 цагт Өмнөд дэд станцын ТР№2-н 10 кВ-н оролтын ТТ тасарсан ба Зайсан болон үйлдвэрийн районы зарим хэрэглэгчид хүчдэлгүй болсон. Хамгаалалт тодорхойгүй. 10.43 цагт залгав.

 • IV/15–ны 09.45 цагт Умард дэд станцаас Гэсэр фидер гүйдлийн отсечка хамгаалалтаар тасарсан. Газар шорооны ажилаар кабель гэмтээсэн байсан ба сэргээж 13.20 цагт хэвийн болсон. Энэ үед Баруун 4 замаас ТБД андууд болон Гандангийн хэрэглэгчид хүчдэлгүй болсон.

 • IV/19-нд 04:35-аас 06:02 цагийн хооронд тул Цэвэрлэх дэд станцаас Тээвэр, Зоорь, Шунхлай фидер, Баруун дэд станцаас Наран, Гео дэд станцаас 65-р сургууль, 38 айл, Умард дэд станцаас Өргөх, Хайлааст, 7 н буудал, Гэрэл дэд станцаас Нефть, ДЦС-3-ын ДДХ-н ГРУ-6 кВ-аас ДСК-2, НС-2, Граж, Сонсголон-1 фидерүүд тасарсан ба энэ үед нойтон цас орж салхитай байсан байна. Өдрийн 12:00 цаг гэхэд хэвийн схемд орсон байна.

 • IV/20-нд 10:40 цагт Өмнөд 110 кВ-ын дэд станцаас РП-1А кабель гэмтэж тасарсан ба 16:00 цагт хэрэглэгчдийг бүрэн шилжүүлэв. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 5605 кВт.ц.

 • Өмнөд 110/10/6 кВ-н дэд станцад 10 кВ-н II секцэд хэрэглэгчид холбох хөтөлбөрт ажил хийгдэв. IV/21-ны 01:24 цагт Өмнөд 110/10/6 кВ-н д/ст-д 10 кВ-н хэрэглэгчдийг таслав. 07:50 цагт хөтөлбөрт ажил дуусан тул хэрэглэгчдийг залгав.Шинийн холболт таарахгүй байснаас ажил удааширсан байна. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 16953.4 кВт.ц.

 • IV/28-ны 22:03 цагт Өмнөд 110 кВ-ын дэд станцаас Зогсоол-6кВ-ын кабелийг засвараас ажилд залгах үед Т-1-ийн 6кВ-ын оролтын шинний изолятор нэвт цохигдсон тул 6кВ-ын I секц хүчдэлгүй болсон. Т-1-ийн 6кВ-ын оролтын шинний изолятор, Зогсоол-6кВ-ын кабелийн гэмтэл устгаж 2:45 цагт I секцид хүчдэл өгч 03:05 цагт хэрэглэгчдийг залгаж дуусав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь 55255,12 кВт.ц

 • IV/30-ны 00.58 цагт Өмнөд дэд станцад Тр-р-1-ийг таслаж гэмтэл устгав. 6 кВ-ын I секцийн зарим хэрэглэгчдийг таслав. 03.00 цагт Тр-р-1-ийг залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь 11769 кВт.ц

 • V/01-ний 00:07 цагт Туул дэд станцын Т-2-н 10 кВ-ын оруулга МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Үзлэгээр яч №5-н вакуум таслуур буудсан байв. 10 кВ-ын II СШ бохирдсон байсныг цэвэрлээд 03:15 цагт СШ-д хүчдэл өгч тасархай байсан хэрэглэгчдийг 03:42 цагт залгаж дуусав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь 2090 кВт.ц

ЭБЦТС

 • IV/22-нд Арвайхээр дэд станцаас Өвдөг-худаг-35 АШ 15:30 цагт МТЗ-р, Тарагт-35 АШ 15:47 цагт газардлага гарч гараар, Сансар дэд станцаас Дашинчилэн-35 АШ 15:50 цагт газардлага гарч гараар, Баянтээг дэд станцаас Баруунбаянулаан-35 кВ-н АШ 15:50 цагт МТЗ-р тус тус тасарсан. Хүчтэй цасан болон шороон шуургатай байсан ба Өвдөгхудаг-35-г IV/22-ний 22:15 цагт, Тарагт-35-г 21:12 цагт, Дашинчилэн-35-г 22:30 цагт Баруунбаянулаан 35 кВ АШ-г IV/23-ний 12:15 цагт тус тус залгав.

 • IV/22-нд Арвайхээр дэд станцаас дахин Өвдөгхудаг-35 АШ 23:50 цагт , Тарагт-35 АШ 23:50 цагт, Сансараас Дашинчилэн-35 АШ IV/23-ны 00:29 цагт тус тус дахин тасрав Хүчтэй шороон болон цасан шуургатай байсан ба IV/23-ны 10:00 цагт Өвдөгхудаг-35, Тарагт-35 АШ -ыг, 13:38 цагт Дашинчилэн-35 АШ-г тус тус залгав.

ДСЦТС

 • Төлбөрийн шалтгаанаар 2009 оны I/20-ны 10:23 цагаас Үйлдвэр 1100 кВ дэд станцаас ячейк №23, 24, II/24-ны 14:25 цагт мөн станцаас ячейк №18,21-г, II/11-нд ЭХ Хөтөл дэд станцаас Ячейк №30 III/24-ны 14:17 цагаас Баясгалант дэд станцаас ячейк №12-г таслав.

БНЗӨБЦТС

 • IV/22-нд Мандалговь 110 кв дэд станцаас 21:10 цагт Эрдэнэдалай 35кВ-ын АШ МТЗ-аар, Хулд-35 АШ-г гараар таслав. Чойр 220 кВ дэд станцаас 06:20 цагт Хонхор-35 МТЗ, 06:21 цагт Нисэх-35 АШ гараар таслав. Мөн Галшар 35 кВ-ын дэд станцаас Бичигт 35 кВ-ын АШ 23/IV-ний 05:04 цагт, Зүүнцагаандэл дэд станцаас Алтанширээ-35-кВ-н АШ-г 23/IV-ны 09:16 цагт газардлага гарсан тул тус тус гараар таслав. Мандалговь, Говьсүмбэр аймгуудаар хүчтэй шороон болон цасан шуургатай байсан ба салхи намдахыг хүлээж Хонхор 35 кВ-ын АШ-ыг 09:36 цагт, Нисэх 35 кВ-ын АШ-ыг 09:42 цагт залгав. IV/24-ний 13:06 цагт Бичигт 35 кВ АШ-г, VI/24-ний 08:44 цагт Алтанширээ 35 кВ АШ-г тус тус ажилд залгав.

 • IV/23-ны 05:40 цагт Мандалговь 110 кВ-ын дэд станцад 35 кВ-ын хүчдэлийн трансформатор буудав. Цааш гарсан 35 кВ-ын Луус, Олгойнговь, Гурвансайхан АШ-ууд тасархай. Хүчтэй салхи шуургатай байсан. УБ хотоос хүчдэлийн трансформатор аваачин сольж 21:35 цагт залгав. Цааш гарсан Луус-г 21:34, Олгойнговь-г 21:33, Гурвансайхан АШ-ыг 21:36 цагт тус тус залгав.

Баянхонгор ЦТС

 • IV/22-нд Баянхонгор 110 кВ-ын дэд станцаас Бөмбөгөр-35 кВ-ын АШ 14:10 цагт газардлага гарч гараар таслав. Хүчтэй цасан болон шороон шуургатай байна Шуурга намдсаны дараа IV/23-ны 19:35 цагт залгав.

 • Баянхонгор дэд станцаас Бөмбөгөр 35кВ-ын АШ-д газардлага гараад байсан тул IY/30-ны 17:28 цагт гараар таслав. Шугамд үзлэгт явж тулгуур №137 д тохогдсон утсыг авч V/01 ны 17:35 цагт залгав.

ӨДЦС

 • ТГ-2 доргиотой тул засвар байсан тул 09:00-22:00 цагуудад ачаалал 2,4 мВт-аас ихэссэн тохиолдолд хэрэглэгчдийг графикийн дагуу ( 35 кВ-ын Булган Хүрмэн, бас Барилга Хонгор ) хязгаарлалт хийсэн.

 • IV/03-ны 01:22 цагт К-2-н утаа сорогч доргио орсон тул засварлахаар зогсоов. Дизель станцаас дотоод хэрэгцээ болон Эмнэлэг фидерийг тэжээж байв. ТГ-1-г түр бэлтгэлд зогсоосон. К-2-н утаа сорогчийн засвар дуусч 06:30 цагаас эхлэн галлаж 07:20 цагт ажилд залгаж ТГ-1-г явуулав

 • IV/08-ны 07:00 цагт дулааны төв шугамд үлээлт гарсан тул тасалж гэмтэл устгаад IV/09-ны 17:00 цагт залгав. ЦТП-9 усны алдагдалтай тул тасархай.

 • IV/11-ний 18:18 цагт ТГ-2-г залгасан ба хязгаарлалтаа зогсоосон.

 • IV/12-ны 00:16 цагт Хүрмэн 35 кВ-ын АШ газардлага гарч тасрав. Цааш гарсан Жуулчин-35,Булган-15, Баяндалай-10 АШ-ууд тасархай байсан ба шугамд үзлэг хийж хэвийн байсан тул IV/12-ны 10:50 цагт залгав.

 • III/25-наас хойш Номгон 15 кВ-ын АШ тасархай. Гэмтэлтэй байсан 15/0,4 кВ-н трансформаторыг сольж Номгон 15кВ-ын АШ-ыг IY/22-ны 17:21 цагт залгав.

 • IV/20-ны 16:00 цагт дулааны сүлжээг бүрэн зогсоосон. Мөн 23:40-08:30 цагт ТГ-1-ийг зогсоож гэмтэл устгах ажил хийгдэв.

 • IV/22-ны 03.30 цагт К-1 залгаж, К-2-ийг гэмтэл устгахаар зогсоов.

 • IV/22-ны 23:25 цагт Хонгор 10 кВ, 03:52 цагт Эмнэлэг 10кВ-ын АШ-ууд МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Хүчтэй цасан болон шороон шуургатай байгаа тул намдахыг хүлээж, 19:51 цагт залгасан.

 • IV/22-ны 11:49 цагт 35 кВ-н гарсан бүх шугамуудаа тасалсан. ( Хүрмэн-35кВ, Баяндалай-10кВ, Жуулчин-35 кВ, Булган-15кВ ) Ханхонгор-10 кВ-н АШ 23:25 цагт МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Хүчтэй цасан болон шороон шуургатай байсан. IV/24-ний 10:49 цагт Хүрмэн 35 кВ АШ-г, 15:45 цагт Ханхонгор 10 кВ АШ-г залгав.

 • IV/22 ны 11:49 цагт тасарсан. Баяндалай 10 кВ-н АШ-н 10 км зайнд 70 орчим тулгуур унасан. Хохирлын хэмжээг бүрэн тодруулах ажил хийв. Хөрөнгө оруулалт дутагдалтай байгаа учир засварын ажил эхлээгүй байна.

Дорнод бүсийн ЭХС

 • IV/02-ны 07:30 цагт Онгон 35 кВ-ын дэд станцаас 15 кВ-ын Онгон, Наран, Дарьганга шугамууд газардлагаар тасарсан. Үзлэгээр трансформатор гэмтсэн, гүйцэтгэгч байгууллагаас мэргэжилтэн дуудагдсан ба IV/13-ны 23:00 цагт Онгон 35 кВ-ын дэд станцын 35/15 кВ-ын тр-рын гэмтэл устгаж залгав.

 • Гурван-Загал 10 кВ АШ IV/08-ны 14:40 цагт ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасарсан. Залгагдаагүй. Үзлэгт явж АШ-д тохогдсон утсыг авч IV/09-ны 13:35 цагт ажилд залгав.

 • Гурван-Загал 10 кВ АШ IV/14-ны 01:50 цагт ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасарсан. Үзлэгт явж мултарсан изоляторыг сольж IV/14-ны 18:30 цагт шугамыг хэвийн залгав.

 • IV/22-ны 12:50 цагт Гурван загал 35-ын АШ ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасрав. Үзлэг хийж, 23:00 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 92 кВт.ц

 • IV/23-ны 11:15 цагт Мардай 110 кВ АШ тасарсан. Хамгаалалт тодорхойгүй. Үзлэгээр илэрсэн зүйлгүй. Удирдлагаар залгагдаагүй. Хятадууд удирдлагын хэлхээнд нь үзлэг хийж 17:14 цагт залгав.

 • IV/24-ний 10:45 цагт Булган 35 кВ-н АШ хамгаалалтаар тасрав. Үзлэг хийгээд 14:00 цагт залгахад 35 кВ-н хэлхээнд газарлага гарсан тул гараар таслав. Дахин үзлэг хийхэд 26,156,196-р тулгууруудад төмөр утас тохогдсон байсныг авч 21:26 цагт ажилд залгав.

 • IV/30ы Чойбалсан дэд станцаас Гурванзагал 15 кВ-н шугам 8:15 цагт МТЗ-р тасарсан. 354-р тулгуур дээр утас чангалж 18:45 цагт залгав.

Баруун бүсийн ЭХС

 • III/16-ны 17:00 цагаас Толбо 35 кВ-ын дэд станцаас Дэлүүн 15 кВ-ын АШ тасархай байсан ба Баян-Өлгий аймгийн ЦТС компани гэмтэлтэй 16 тулгуурыг солихоор IҮ/17-ноос засварын ажил эхэлсэн. Уг 16 тулгуурыг сольж IV/23-ны 19:30 цагт ажилд залгав.

 • IV/01-ны 22:25 цагт Баруунтуруун 35/15 кВ-ын дэд станцаас 15 кВ-ын Цагаанхайрхан АШ хамгаалалтаар тасарсан. Шугамд үзлэг хийхэд Цагаанхайрхан дэд станцад 35 кВ-ын цэнэг шавхагч нэвт цохигдсон байсныг сольж IV/07-ны 16:38 цагт шугамыг ажилд залгав.

 • IV/05-ны 19:45 цагт Баруунтуруун 35 кВ-ын дэд станцаас Зүүнхангай 15 кВ-ын АШ тасарсан. Хамгаалалт тодорхойгүй. Үзлэгээр гэмтэл илрээгүй тул IV/06-ны 14:15 цагаас шугамд хүчдэл өгөөд 16:20 цагт хэрэглэгчдийг залгав.

 • IV/06-ны 17:40 цагт Баруунтуруун 35 кВ-ын дэд станцаас Зүүнхангай 15 кВ-ын АШ тасарсан. Хамгаалалт тодорхойгүй. Засварын бригад шугамын гэмтэл илрүүлэхээр ажиллаж тулгуур № 253-д утас тасарсан байсныг холбож IV/09-ны 19:08 цагт залгав.

 • IV/21-ний 10:30 цагт Өмнөговь 110/35/10 кВ-ын дэд станцаас Мянгад 110, Баянөлгий-110 кВ-ын АШ-уудыг таслав. РХ-ын тохируулга, хэмжилт хийгээд 12:00 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 5300 кВт.ц.

 • IV/21-ний 16:03 цагт Өмнөговь 110/35/10 кВ-ын дэд станцаас Мянгад 110 кВ-ын АШ-г таслав РХ-ын тохируулга хэмжилт хийгээд 16:44 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 1500 кВт.ц.

 • IV/23-ны 14:45 цагт Дөргөнөөс Мянгад 110 кВ-ын АШ-ыг залгав. Мянгад 110 кВ-ын дэд станцад Өмнөговь дэд станц руу гарсан Мянгад 110 кВ АШ-ын ТТ-г бэлтгэлд тасалсан.

 • IV/24-ний 16:36 цагт Өмнөговь дэд станцаас Баяннуур 10 кВ АШ ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасарсан. 18:40 цагт гараар залгахад залгагдаагүй. Шугамд үзлэгт явна. Тохогдсон утсыг аваад IV/26-ны 13:00 цагт залгав.

 • IV/29-ний 15:40 цагт Дөргөнөөс Мянгад 110 АШ тасрав. 16:20 цагт гараар хэвийн залгав. Ажилласан хамгаалалт байхгүй.

 • IV/29-ний 18:03 цагт Мянгад 110 кВ-ын дэд станцаас Дуут-35 кв-ын, Эрдэнэбүрэн-35кВ-ын АШ-ууд МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Хүчтэй шороон шуургатай байна. Салхи намдахыг хүлээж байна. 23.35 цагт Эрдэнэбүрэн-35 АШ-ыг залгав. Дуут-35 АШ-ын изоляторууд хагарсан. V/02-ны 16:30 цагт хагарсан изоляторыг солиод залгав.

Дөргөний УЦС

 • Гидрогенератор № 2 ажилд, №1 бэлтгэлд байна.

 • Гидрогенератор №3 -ын дээд холхивчноос тосны алдагдалтай.

 • IV/23-ны 14:45 цагт Дөргөнөөс Мянгад-110 кВ АШ-г залгав.

 • Цахилгаан ачаалал Р=4 -0,89 МВт. Дөргөн 15кВ-н АШ залгаатай.

 • Далангийн усны түвшин 1159.18 м

Тайширын УЦС

 • Гидрогенератор №4 ажилд, №1,2,3 бэлтгэлд байна.

 • Цахилгаан ачаалал Р=0,101-0,185 МВт. Тайшир 10кВ-н АШ залгаатай.

 • Далангийн усны түвшин 1682.4 м.

Арав. Цаашид анхаарч ажиллах асуудлууд

ТЗЭ-чид зуны бага ачаалалын үед хийгдэх засвар, шинэчлэлтийн ажлын бэлтгэлийг хангах ажлыг цаг алдалгүй эрчимжүүлж дараах асуудлуудыг анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Үүнд:

 • ТБЦДС Баруун, Умард, Өмнөд, УБ-220 дэд станцуудын шинэчлэлт, засварын ажлын бэлтгэлийг хангаж тасралт саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж холбогдох арга хэмжээг авах, сэлбэг материалын нөөцтэй байх,

 • УБЦТС 6, 10 кВ-ын үндсэн гол кабелиудын ачааллыг тооцоолох, шилжүүлэх, хувиарлах ажлыг хийж кабель шугам хэт ачаалагдахаас урьдчилан сэргийлэх,

 • Байгаль цаг агаарын тогтворгүй байдлаас шалтгаалан гарч болзошгүй хүндрэл, саатал, доголдолоос ялангуяа хүчтэй салхи шуургаас урьдчилан сэргийлж холбогдох арга хэмжээг тухай бүрд нь цаг алдалгүй шуурхай авч ажиллах,

 • Цахилгаан түгээх сүлжээний эзэмшилийн шугам тасарч хэрэглэгчдийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамж тасрах, доголдох үед ялангуяа ЦТС ХК-иуд, Даланзадгад ДЦС-ууд, ДБЭХС, ББЭХС зэрэг ТЗЭ ХК-иуд энэ тухай мэдээллийг ЭХДҮТ-д цаг тухай бүрд нь шуурхай өгч байх ( ДҮТ-тэй ТЗЭ-дийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын харьцах харьцааны зааварт заасанчилан )-ын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн ЭХ-ний хангамж 2 цагаас илүү хугацаагаар тасрахаар байвал Орон нутгийн засаг захиргаа, гамшигаас хамгаалах газарт мэдэгдэн аливаа гамшигаас урьдчилан сэргийлэх талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлж байх,

 • Нэгдсэн сүлжээ үүсгэгч шугам, тоноглолд аваарийн нөхцөл, байдал үүсч зайлшгүй таслах шаардлага гарсанаас бусад тохиолдолд засвар, үйлчилгээ хийхээр таслахгүй байх зэрэгт онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

ЭХДҮТ ХХК 2009-05-06