Нэг. Диспетчерийн зохицуулалтДиспетчерийн үндэсний төв ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтын үйл ажиллагааг явуулж, бүх ТЗЭ-дийн төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх горимын төлөвлөлт, зохицуулалтыг хийж, нэгдсэн сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаа. ЭБЭХЯ-нд– Байгалийн онц ноцтой үзэгдлийн үеийн үйл ажиллагааны талаархи тайланг боловсруулж явуулав. ( Мөн хувийг ЭХГ-д )- 2008-2009 оны өвлийн их ачаалалыг давсан тухай тайланг хүргүүлэв.- Салбарын мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээг хүргүүлэв. ЭХЗГ-т– 2009 оны хэрэглээний өөрчлөлтийн талаархи Диспетчерийн ҮТ-ийн саналыг тусгасан албан бичиг явуулсан. Үүнээс гадна:“ Гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйл, Онцгой байдлын үед ажиллах төлөвлөгөө ”-нүүдийг хянаж зарим нэг төлөвлөгөөнүүдийг шинэчилж баталгаажуулах талаар албан бичиг төлөвлөж ТЗЭ-дэд явуулав.

III сард станцуудад нийлүүлсэн нүүрс, нүүрс, мазутын нөөц

 

Станц

Нүүрс (тонн)

Мазутын үлдэгдэл(тн) (IV/01)

Графикаар нийлүүлэх

Нийлүүлсэн

Дутуунийлүүлэлт (зөрүү)

Түлсэн

IV/01-ны байдлаар Үлдэгдэл

нөөц (хоног)

ДЦС-2

23000

18106

-4894

18701

6100

11

88,1

ДЦС-3

106052

124085

+18033

109238

59983,1

19

425,347

ДЦС-4

225000

220085

-4915

215483

86703

14

1163

ДДЦС

42000

22401,43

-19598,6

34520

16325

14

227,607

ЭДЦС

27000

25399,4

-1600,56

25440

18766,2

23

97,1

Жич: Нүүрсний нөөцийг гаргахдаа IV сард хоногт түлэх нүүрсний дундаж хэмжээгээр тооцож гаргасан ба станцууд 11-23 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байна. III сард ДЦС-3 –аас бусад станцуудад нүүрс дутуу нийлүүлэгдсэн байгааг цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Хоёр. Нэгдсэн сүлжээний ЦЭХ-ний нийт хэрэглээний төлөвлөлт, биелэлт Нийт хэрэглээ: 2009 оны 3 дугаар сард 345 779,4 мян.кВт.ц хүрсэн нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 0,1% буюу 367,3 мян.кВт.ц-ийн бууралттай, өнгөрсөн оноос 5,9% буюу 20 230,4 мян.кВт.ц-ийн өсөлттэй байна. (мян.кВт.цаг)

Нэгдсэн сүлжээ

2009 оны III сар

2008 оны III сарын гүйцэтгэл

2008, 2009 оны III сарын зөрүү

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хэрэглээ

361 584,595

361 217,321

-367,3

340 986,9

20 230,429

Боловсруулалт

350 884,595

355 158,690

4 274,1

332 606,484

22 552,2

Түгээлт

294 358,595

297 231,335

2 872,7

276 694,795

20 536,5

Импорт

10 700,000

6 058,631

-4 641,4

8 380,4

-2 321,8

Экспорт

1 600,000

1 555,884

-44,1

1 334,4

221,4

Өнгөрсөн оны 3 дугаар сартай харьцуулбал хоногийн хэрэглээ дунджаар 0,4-0,6 сая кВт.ц-ийн өсөлттэй байсан. 3-р сарын хоног тутмын хэрэглээний хэлбэлзэл харьцангуй бага, тогтвортой байсан нь доорхи графикаас харагдаж байна.. 3-р сарын хоногийн хэрэглээ, мян.кВт.ц 2009 оны 3-р сарын оргил ачаалал 599 МВт, бага ачаалал 382 МВт байсан нь өнгөрсөн жилээс дундажаар 20 МВт-аар өсчээ. Сүүлийн жилүүдийн 3 дугаар сарын их, бага ачааллын өсөлтийг графикаар харуулав. Хэрэглээ түгээлтээр: Хэрэглэгчдэд нийт 303,3 сая кВт.ц эрчим хүч түгээсэн нь төлөвлөгөөнөөс 0,6% буюу 1,8 сая кВт.ц-ийн бууралттай, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6,4% буюу 18,2 сая кВт.ц-ийн өсөлттэй байна.

Гурав. ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний зохицуулалт

Станц

Боловсруулалт (мян.кВт.ц)

Дотоод хэрэгцээ ( % )

Түгээлт (мян.кВт.ц)

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

Төлөвл.

Гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

ДЦС-2

12 814,000

12 886,632

100,6%

16,5%

16,5%

10 700,000

10 761,227

100,6%

ДЦС-3

71 173,080

71 182,200

100,0%

20,6%

20,4%

56 511,080

56 684,934

100,3%

ДЦС-4

229 254,915

233 151,840

101,7%

14,0%

14,3%

197 254,915

199 796,549

101,3%

ДДЦС

22 492,600

22 701,936

100,9%

20,5%

21,2%

17 892,600

17 894,245

100,0%

ЭДЦС

15 150,000

15 236,082

100,6%

20,8%

20,6%

12 000,000

12 094,380

100,8%

Систем

350 884,595

355 158,690

101,2%

16,1%

16,3%

294 358,595

297 231,335

101,0%

3 дугаар сард дотоодын үйлдвэрлэлтээр 355,2 сая кВт.ц эрчим хүч үйлдвэрлэсэн нь төлөвлөгөөнөөс 1,2% буюу 4,3 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6,8% буюу 22,6 сая кВт.ц-аар тус тус өссөн. Дотоодын түгээлтээр 297,2 сая кВт.ц эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд түгээсэн нь батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 1,0% буюу 2,9 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7,4% буюу 20,5 сая кВт.ц-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглээ буурсантай холбоотойгоор импортыг төлөвлөгөөнөөс 4,6 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,3 сая кВт.ц-аар дутуу авч нийт 6,1 сая кВт.ц эрчим хүч импортолсон байна. Системийн дүнгээр ДЦС-ууд цахилгааны диспетчерийн графикийг 100,8%-иар биелүүлсэн байна. Дотоод хэрэгцээ батлагдсан хэмжээнээс 1,4 сая кВт.ц-аар буюу 0,2%-иар хэтэрсэн байна.

 Дөрөв. Цахилгаан эрчим хүчний худалдаа, баланс ДЦС-тай тохирсон диспетчерийн графикийн биелэлт болон дамжуулах , түгээх ТЗЭ-ийн хамтарсан актыг үндэслэн цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн балансыг гаргав. Нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр 2009 оны 3 дугаар сард 303,289.966 мян. кВт.ц эрчим хүчний хэрэглээ гарсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад хэрэглээ 1768,63 мян.кВт.ц буюу 0,58% -иар буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6,39 % буюу 18214,73 мян кВт.ц хэрэглээний өсөлт гарсан нь төлөвлөлттэй дөхүү гарчээ. Өөрөөр хэлбэл төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2009 оны 3 дугаар сарын эрчим хүчний хэрэглээг 2008 оны бодит хэрэглээний гүйцэтгэлээс 19983,39 мян кВт.ц буюу 7,01% хувийн өсөлттэй байхаар төлөвлөгдсөн байлаа .

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

2009 оны III сар

2008 оны III сар

захиалга

гүйцэтгэл

зөрүү

%

гүйцэтгэл

зөрүү

%

Системийн хэрэглээ /түгээлтээр/

305,058.60

303,289.97

-1,768.63

-0.58%

285,075.20

18,214.76

6.39%

Станцын өөрийн түгээлт

1,844.26

2,079.51

235.25

12.76%

1,792.80

-286.72

-15.99%

ТБЦДС ХК -ийн ХАЦ

303,214.33

301,210.45

-2,003.88

-0.66%

283,282.41

17,928.05

6.33%

техник алдагдал

9,705.38

8,083.85

-1,621.54

-16.71%

7,290.76

793.09

10.88%

дотоод хэрэгцээ

935.00

1,735.00

800.00

85.56%

907.28

827.73

91.23%

110-220 кВ -ын сүлжээний нийт алдагдал

10,640.38

9,818.85

-821.54

-7.72%

8,198.03

1,620.82

19.77%

%

3.51%

3.26%

 

2.89%

 

экспорт

1,600.00

1,555.88

– 44.12

-2.8%

1,334.45

221.44

16.6%

ТЗЭ -ийн худалдаж авсан ЦЭХ

292,573.95

291,391.60

-1,182.35

-0.40%

275,084.37

16,307.23

5.93%

УБЦТС ХК

142,319.10

140,531.44

-1,787.66

-1.26%

125,397.33

15,134.11

12.07%

Нолго

420.00

328.87

-91.13

-21.70%

237.08

91.79

38.72%

ДСЦТС ХК

38,777.20

36,815.58

-1,961.62

-5.06%

40,123.73

-3,308.15

-8.24%

ЭБЦТС ХК

81,523.30

82,875.06

1,351.76

1.66%

83,035.81

-160.75

-0.19%

Хөвсгөл

1,507.00

1,727.91

220.91

14.66%

1,394.91

333.00

23.87%

Баянхонгор

1,366.25

1,453.05

86.80

6.35%

1,226.19

226.86

18.50%

Эрдэнэт Амьдрал

1,936.70

1,857.17

-79.53

-4.11%

     

БНЗӨБЦТС ХК

18,278.00

19,348.06

1,070.06

5.85%

17,976.67

1,371.40

7.63%

Төмөр зам

3,541.30

3,658.94

117.64

3.32%

3,398.51

260.43

7.66%

Эрчим сүлжээ ХХК

1,305.10

1,239.63

-65.47

-5.02%

959.70

279.93

29.17%

ТБЦДС ХК 301210,45 мян кВт.ц эрчим хүчийг худалдан авсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 0,66% буюу 2003,88 мян кВт.ц–аар буурч, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6,33 % буюу 17928,05 мян кВт.ц –аар өссөн байна. Дамжуулах сүлжээний алдагдал төлөвлөсөн хэмжээнээс 821,54 мян. кВт.ц –аар буурч, өнгөрсөн оны мөн үеийн алдагдлаас 1620,82 мян кВт. ц-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хэрэглээний захиалга болон бодит гүйцэтгэлийн өөрчлөлт дараахи байдалтай байна. Үүнд: · УБЦТС ХК –д 1787,66 мян кВт.ц буюу 1,26%, -ийн хэрэглээний бууралт гарчээ. Харин өнгөрсөн оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 15134,11 мян кВт.ц буюу 12,07 % -ийн өсөлт гарсан байна. · ДСЦТС ХК 1961,62 мян кВт.ц буюу 5,06% -ийн хэрэглээний бууралт гарснаас Хөтөл, Үйлдвэр дэд станцаас эрчим хүчний төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчдийг 52,45 мян кВт.ц эрчим хүчээр хязгаарлаж дутуу түгээлт гаргасан.· ЭБЦТС ХК 1351,76 мян кВт.ц буюу 1,66%, БНЗӨБЦТС ХК 1070,06 мян кВт.ц буюу 5,85%-ийн хэрэглээний өсөлт тус тус гарсан байна. Дутуу түгээлт /Хязгаарласан эрчим хүч/ : Тайлант хугацаанд нийт 116,51 мян кВт.ц эрчим хүчний дутуу түгээлт бүртгэгдсний 52,45 мян кВт.ц нь ДСЦТС ХК –аас төлбөрийн асуудлаар хязгаарлагдсан байна. Хүчтэй салхи шуурганаар Дашинчилэн, Өвдөгхудаг,Бөмбөгөр, Тариат, Гурвансайхан, Эрдэнэдалайн хэрэглэгчид эрчим хүчээр тодорхой хугацаанд хязгаарлагдсан. Мандалговь дэд станцад трансформаторын 35 кВ талд, Чойбалсан дэд станцаас Хэрлэн 35 тус тус МТЗ -ээр тасарсан болон УБЦТС ХК -ний РП 24 -өөс Диспансерийн шууд кабель гэмтсэн зэрэг шалтгаанаар ЦЭХ -ний дутуу түгээлт гарсан

 Тав. ДЦС-уудын дулааны эрчим хүчний зохицуулалт2009 оны 3-р сард системийн хэмжээгээр 661,9964 мян.Гкал дулаан үйлдвэрлэн 637,4473 мян.Гкал дулааныг хэрэглэгчдэд түгээж ДҮТ-ийн зохицуулсан төлөвлөгөөг 100,1%-иар биелүүлэн ажиллав. Системийн дулаан түгээлт ҮСТ-нөөс 25,5 мян.Гкал буюу 4,2%-иар, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 36,4 мян.Гкал-аар буюу 6,0%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Сүлжээний батлагдсан болон тухайн үеийн зохицуулсан горим ажиллагааг үндэслэн бодсон системийн дулааны ачааллын тооцоогоор 606,697 мян.Гкал дулаан түгээхээр ДҮТ-ийн горим өгөгдсөн. ДЦС-уудын 3-р сард түгээсэн дулаан: [мян Гкал] Системийн дулаан түгээлтэнд ДЦС-уудын эзэлсэн хувь

 

 

 

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт: Системийн хэмжээгээр үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт 104.2% байна.

ДЦС-ууд

ҮСТ[Гкал]

Дулаан түгээлт

ҮСТ-ний биелэлт

Шалтгаан

ДЦС-2 ХК

16960

17363

102,4%

– 3-р сард Улаанбаатар хотод -6,6 градус хүйтэрсэн нь ноднингийн мөн үеийнхээс 5,4 градусаар хүйтэн байсан. Энэ нь Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээний гидравлик горим ажиллагаанд нөлөөлж, салхивчийн ачаалал төдийлөн буураагүйгээс дулаан түгээлтийг нэмэгдүүлсэн.

ДЦС-3 ХК

203597

205306

100,8%

ДЦС-4 ХК

292400

307618

105,2%

ДДЦС ХК

42825

45719

106,8%

– 2008 оны 3-р сард Дархан хотын цаг агаар нэмэх градустай байсан бол 2009 оны 3-р сард 4.9 градус хүрч хүйтэрлээ. Энэ нь дулааны хэрэглээг нэмэгдүүлсэн.

ЭДЦС ХК

56120

61441,3

109,5%

– Станцын цахилгааны ачаалал, үндсэн тоноглолын ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан сүлжээг халаах температурын горимыг захиалгын дагуу төлөвлөсөн.-Уурын түгээлт төлөвлөснөөс 1.7мян Гкал-аар өссөн. -Цаг агаар ноднингийн мөн үеийнхээс 5.6 градусаар хүйтэрсэн.

Систем

611902

637447,3

104,2%

 

Горимын хэрэгжилт Энэ сард дулаан үйлдвэрлэгч болон дамжуулагч ТЗЭ-дийн горимын даалгаврын хэрэгжилтийг “Диспетчерийн графикийн биелэлтийг дүгнэх журам”-ын дагуу тооцоход ДЦС-2 253Гкал-ын, ДДЦС 664 Гкал-ын илүү түгээлтийн зөрчил тус тус гаргасан. Бусад дулаан үйлдвэрлэгч, дамжуулагч ТЗЭ-д нь температурын графикийн зөрчилгүй ажиллан ДҮТ-ийн зохицуулсан төлөвлөгөөг 100,0% хэрэгжүүлж ажиллалаа.  

Зургаа. Спот зах зээлийн зохицуулалт Спот зах зээл дээр нийт 209,2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 4 025,8 мян.₮-өөр арилжаалсан байна. Сарын дүнгээр “ДЦС-2”ХК 1 925,6 мян.₮, “ДЦС-3”ХК 446,7 мян.₮, “ДДЦС”ХК 734,2 мян.₮-ийн тус тус алдагдалтай, “ДЦС-4”ХК 2 938,6 мян.₮, “ЭДЦС”ХК 167,9 мян.₮-ийн ашигтай ажилласан байна. – “ДЦС-2” ХК 64,5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 2 046,3 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-аас худалдан авч, тус станцад 3,8 мян.кВт.ц эрчим хүчийг 120,7 мян.₮-өөр худалдсан байна. – “ДЦС-3” ХК 33,0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 616,8 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-иас худалдан авч, мөн тус компанид 9,1 мян.кВт.ц эрчим хүчийг 170,1 мян.₮-өөр худалдсан байна.- “ДЦС-4” ХК нийт 23,95 мян.кВт.ц эрчим хүчийг 543,6 мян.₮-өөр худалдан авч, бусад үйлдвэрлэгчдэд 136,5 мян.кВт.ц-ийг 3 482,2 мян.₮-өөр худалдсан байна.- “ДДЦС” ХК нийт 39,1 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 819,2 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-иас худалдан авч, тус станцад 4,1 мян.кВт.цаг эрчим хүчийг 85,0 3 482,2 мян.₮-өөр худалдсан байна.- “ЭДЦС” ХК 7,0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 167,93 482,2 мян.₮-өөр “ДЦС-4” ХК-д худалдсан байна.

3 дугаар сар

ДЦС 2

ДЦС 3

ДЦС 4

ДДЦС

ЭДЦС

Худалдсан ЦЭХ-ний нийт дүн

Ашиг, алдагдал, мян төг

“ДЦС-2” ХК

биетээр, мян кВт.ц

 

0,000

3,800

0,000

0,000

3,800

-1 925,638

мөнгөөр, мян төг

 

0,000

120,650

0,000

0,000

120,650

“ДЦС-3” ХК

биетээр, мян кВт.ц

0,000

 

9,100

0,000

0,000

9,100

-446,691

мөнгөөр, мян төг

0,000

 

170,079

0,000

0,000

170,079

“ДЦС-4” ХК

биетээр, мян кВт.ц

64,450

33,000

 

39,064

0,000

136,514

2 938,628

мөнгөөр, мян төг

2 046,288

616,770

 

819,172

0,000

3 482,230

“ДДЦС” ХК

биетээр, мян кВт.ц

0,000

0,000

4,054

 

0,000

4,054

-734,160

мөнгөөр, мян төг

0,000

0,000

85,012

 

0,000

85,012

“ЭДЦС” ХК

биетээр, мян кВт.ц

0,000

0,000

7,000

0,000

 

7,000

167,860

мөнгөөр, мян төг

0,000

0,000

167,860

0,000

 

167,860

Импорт

биетээр, мян кВт.ц

0,000

0,000

48,770

0,000

0,000

48,770

 

мөнгөөр, мян төг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Худалдан авсан нийт дүн

биетээр, мян кВт.ц

64,450

33,000

72,724

39,064

0,000

209,238

мөнгөөр, мян төг

2 046,288

616,770

543,601

819,172

0,000

4 025,831

Долоо. Өрсөлдөөнт зах зээлХэрэглээний өсөл гараагүйн улмаас энэ сарын өрсөлдөөнт зах зээлийн арилжааны үнийн шалгаруулалтыг явуулаагүй тул өрсөлдөөнт зах зээл дээр арилжаа хийгдээгүй байна.

Найм. Импортын хазайлтын секторын урьдчилсан тооцоо 2009 оны 3 дугаар сард ОХУ-аас импортоор 6 058,631 кВт.ц авч, экспортонд 1 555,884 кВт.ц-г өгсөн. Нийт хэрэглээ буурсантай холбоотойгоор импортын төлөвлөгөө тасарсан. Импорт 4 641,369 кВт.ц-аар төлөвлөлөгөөнөөс дутуу авч, экспортыг 44 ,116 кВт.ц-аар хэмнэж, баталгаат чадлын хэтрэлт гаргалгүй ажилласан. Импортын графикийн хазайлт СКАДА хяналтын системээр 1 559,74 МВт.ц болсон. Импортын графикийн хамгийн их хазайлт гарсан өдөр III/5 нд 86,16 МВт.ц, бага нь III/13 нд 27,46 МВт.ц байв. · Бусад ДЦС-ууд доголдсон үед ДЦС-4 нь импортын горимыг барьж, тохируулж ажилласан. ДЦС-4: III/5 нд импортын горим тохируулж ажиллаагүйгээс 50,88 MВт.ц, III/16 нд К-6 доголдож 46,07 МВт.ц, III/26 нд ТГ-5 ачаалал авч чадаагүйгээс 26,68 МВт.ц, III/ 28 нд импортын горим тохируулж ажиллаагүйгээс 41,14 MВт.ц импортын графикийн хазайлтын зөрчлүүд гаргасан. ТЗЭ-ийн импортын графикийн хазайлтад ноогдох хазайлтыг урьдчилан тооцвол:

өдөр

ДЦС-2

ДЦС-3

ДЦС-4

ДДЦС

ЭДЦС

ТБЦДС ба ТК-иуд

Импорт

мВт.ц

мВт.ц

мВт.ц

мВт.ц

мВт.ц

мВт.ц

мВт.ц

1

1,85

2,18

25,98

0,95

2,87

8,52

42,34

2

2,88

3,82

18,89

2,20

5,39

25,16

58,34

3

1,49

3,53

13,00

3,51

4,88

24,64

51,03

4

3,85

4,07

24,64

2,69

3,07

26,06

64,38

5

3,85

2,27

65,65

2,31

2,26

9,82

86,16

6

2,21

3,42

33,64

2,97

2,93

9,92

54,83

7

5,37

2,70

40,08

2,63

2,02

11,28

64,08

8

4,89

4,27

19,24

4,11

2,02

7,13

41,65

9

3,38

2,50

12,23

3,01

4,59

13,43

39,14

10

1,81

4,93

26,87

1,07

3,46

4,32

42,46

11

3,42

5,33

18,90

3,09

2,80

18,10

51,64

12

2,68

6,78

15,26

5,05

2,18

16,95

48,90

13

8,59

0,79

7,51

3,06

2,64

4,88

27,46

14

1,87

1,53

21,33

1,00

0,52

24,95

51,20

15

0,39

6,12

20,46

1,62

2,08

15,63

46,30

16

2,41

4,56

52,04

2,86

5,20

13,68

80,75

17

3,18

2,34

5,82

3,18

5,87

17,61

38,00

18

2,42

6,00

16,45

4,16

4,07

9,81

42,91

19

1,54

3,36

8,44

0,79

2,60

13,88

30,61

20

1,45

2,51

16,05

2,45

2,51

8,98

33,94

21

4,91

2,85

9,81

1,93

2,58

24,23

46,33

22

2,25

2,25

14,52

3,94

1,21

25,68

49,84

23

2,34

3,48

18,74

4,22

3,45

16,83

49,05

24

3,61

3,43

15,20

3,68

7,01

16,18

49,11

25

1,91

4,99

18,52

3,68

4,00

17,26

50,36

26

0,94

2,00

46,14

8,88

1,38

5,69

65,01

27

0,92

1,09

15,82

2,06

2,93

24,87

47,69

28

1,90

3,64

55,27

1,91

1,68

11,26

74,70

29

2,56

1,44

20,88

2,59

3,31

18,48

49,27

30

1,52

2,23

19,87

3,74

3,77

10,98

42,11

31

1,01

1,30

23,44

3,06

3,51

7,81

40,12

Нийт

83,39

101,70

720,70

92,38

98,78

464,01

1559,74

кор 20%

66,71

81,36

576,56

73,91

79,03

371,21

1247,79

3 дугаар сард импортын графикийн хазайлтыг СКАДА хяналт мэдээллийн системийн өгөгдлөөр урьдчилсан байдлаар тооцон гаргасан ба ОХУ-тай байгуулсан гэрээний заалтын дагуу ТЗЭ-дийн гаргасан хазайлт тус бүрийг 20% -г хөнгөлөн тооцсон. · ДЦС-2: хазайлтын зөрчилд 66,71 мВт.ц · ДЦС-3: хазайлтын зөрчилд 81,36 мВт.ц · ДЦС-4: хазайлтын зөрчилд 576,56 мВт.ц · ДДЦС: хазайлтын зөрчилд 73,91 мВт.ц· ЭДЦС: хазайлтын зөрчилд 79,03 мВт.ц · ТБЦДС ба ТК-ууд: хазайлтын зөрчилд 371,21 мВт.ц . Өнөөдрийн байдлаар “Импортын графикийн хазайлтын журам”, “Импортын графикийн хазайлтыг тооцох аргачлал” ЭХЗГ-аар батлагдан гараагүй байна. Ес. Үндсэн тоноглолын зогсолт, ТЗЭ-ийн ажиллагаанд гарсан доголдолДЦС-уудын Зуух, турбогенераторын III сарын засварын зогсолтын бүртгэл:

Станц

Зуух, ТГ

Сар,өдөр

Засварт зогссоосон шалтгаан

 

ДЦС-2

Зуух

1

III/12

ГПЗ-2 –д гэмтэл устгах

5

III/13

Тээрмийн хөтлөгч арааны гол солих

ТГ

ДЦС-3

Зуух

2

III/17

МВ-н 2 лопатка элэгдсэн

7

III/01

Халах гадаргуугын гэмтэл устгах

12

III/03

ПСУ-ийн хөдөлгүүр шатсан

13

III/11

Халах гадаргуугын гэмтэл устгах

10

III/18

Уур халаагч битүүрсэн

ТГ

4

III/16

4-р холхивчоос тос гоожсон

ДЦС-4

Зуух

2

III/26

Халах гадаргуугын гэмтэл устгах

3

III/11

3К-202 хаалтын сальник солих

4

III/31

Халах гадаргуугын гэмтэл устгах

ТГ

4

III/06

ЦВД-н РК засварлаж

5

III/30

10,5 кВ-ын ТТ-н тосны алдагдал арилгахаар зогсоов.

ДДЦС

Зуух

ТГ

ЭДЦС

Зуух

ТГ

Зуух, турбогенераторын III сарын аваарийн зогсолтын бүртгэл:

ТЗЭ

Зуух, ТГ

Зуух, ТГ

Сар,өдөр

Аваарийн зогсолтын шалтгаан

ДЦС-2

Зуух

ТГ

ДЦС-3

Зуух

8

III/12

Түвшин бууралтаар зогсов.

3

III/17

Буух хөндийд үлээлт гарч зогсоов

4

III/17

Халах гадаргууд үлээлт гарсан.

4

III/25

Халах гадаргууд үлээлт гарсан

     

ТГ

3

III/12

Температур ихсэлтийн хамгаалалтаар зогсов.

ДЦС-4

3уух

6

III/16

Халах гадаргууд үлээлт гарсан.

ТГ

4

III/05

ПСГ-1 цоорсон.

5

III/28

перепускын шугамын дренаж үлээсэн

ДДЦС

Зуух

1

III/16

нэмэлт гадаргуу хагарч зогсов.

ТГ

ЭДЦС

Зуух

ТГ

Үндсэн тоноглолын нийт зогсолтын судалгаа:

Станц

Үндсэн тоноглол

Аваарийн зогсолт

Гэмтэл устгахаар зогсоосон тоо

Нийт зогсолтын тоо

2008.III

2009.III

ДЦС-2

Зуух

2

2

Турбогенератор

1

1

ДЦС-3

Зуух

3

5

4

9

Турбогенератор

4

1

1

2

ДЦС-4

Зуух

5

1

3

4

Турбогенератор

2

2

4

ДДЦС

Зуух

1

1

Турбогенератор

1

ЭДЦС

Зуух

Турбогенератор

Нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр

13

10

14

24

Нэгдсэн сүлжээний 110-220 кВ-ын ЦДАШ-д гарсан тасралт, тоноглолын реле хамгаалалт автоматикийн байгууламжийн 3 дугаар сарын ажиллагааны мэдээ

Хаана, ямар дэд станцад

Тасарсан шугам, тоноглол

Ажилласан хамгаалалт

Өдөр, цаг, мин

АПВ

Шалтгаан

Тайлбар

1

Д-220

Хөтөл-А

ГХ-I, МТО

11; 04:30

+

   

Б.з

Цаг агаар хэвийн

2

БН-220

Чойр-220

ГХ-I

14; 10:02

+

   

Б.з

“А”фаз, 74,3 км

3

БН-220

Чойр-220

ГХ-II

15; 08:38

+

   

Б.з

“С”фаз,113,2км

4

УБ-220

АШ-102

ГХ-I, МТО

17; 06:55

+

   

Б.з

цаг агаар хэвийн

5

Борнуур

АШ-117АШ-116Баясгалант-110

ВЧБВЧБГХ-I

21; 08:11

 

 

Хамгаалалт буруу ажилласан

6

Хархорин

Арвайхээр-110

ГХ-I

23;10:21

 

 

Б.з

“С”фаз,41.4 км

7

Борнуур

Баясгалант-110

ГХ-I

25;08:21

 

 

Б.з

цаг агаар хэвийн

8

Д-220

Хөтөл-Б

ГХ-I, ДЗ-I

27;07:10

+

   

Б.з

цаг агаар хэвийн

9

ИХБ-4

АШ-204

тодорхойгүй

30;09:35

 

 

ТГЩ-нд газардлага гарсан

10

Хар-Айраг

Сайншанд-110

МТО

31;08:16

+

   

Б.з

“А”фаз, 103 км

11

Бор-Өндөр

Өндөрхаан-110

ГХ-I

31;13:23

 

 

Б.з

“С”фаз, 133.2 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ хугацаанд богино залгааны улмаас РХА-ийн байгууламж нийт 11 удаа ажилласан бөгөөд № 5,9 тохиолдлуудад буруу ажилласан. АПВ-ын байгууламж 6 ажиллахаас 6 тохиолдолд амжилттай ажилласан болно. УБДС ХК · НС- 2,4, 6 С-728, Е-866 ажилд. III/18-ны 19:00 цагт НС-3 –ийг бэлтгэлд зогсоов.· 9 В магистраль, Ханан констракшн, МУИС-ын 7-р байр, Жуковын музейн АТС-ын хэрэглэгчдийн салаанууд дээр гэмтэл устгах ажлууд хийгдэв.· үлээлт устгах ажил хийгдэв.· Аваарийн ноцтой тасралт гараагүй. УБЦТС · Сарын эхээр Борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэх, алдагдал бууруулах зорилгоор хэрэглэгчдийн нийт 42520 цэгт таслалт хийгдсэн.· Эрчим хүчний төлбөрийн шалтгаанаар Налайх 110 кВ-ын дэд станцаас 10 кВ-н ячейк № 4 (Цементийн үйлдвэр ) II/12-аас III/08-нд тасархай байсан ба дутуу түгээсэн ЦЭХ нь 23332,3 кВт.ц.· III/20-ны 19:40 цагт Баруун 110 кВ-ын дэд станцаас Наран 10 кВ-ын фидер гүйдлийн отсечка хамгаалалтаар тасрав. Үзлэгээр АТП-1259-н 0,4 кВ талын кабель гэмтсэнийг тусгаарлаад 21:00 цагт Наранг залгав. ЭБЦТС· III/04-ний 18:48 цагт Арвайхээр 110 кВ-ын дэд станцаас Өвдөгхудаг 35кВ-ын АШ газардлагын хамгаалалтаар тасрав. Гэмтлийг устгаж 22:11 цагт залгав.· III/11-ны 17:34 цагт Сансар 110 кВ-ын дэд станцаас Дашинчилэн 35 кВ-ын АШ МТЗ-р тасарсныг III/12 ны 07:16 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь:3176 кВт.ц .· III/11-ны 19:50 цагт Арвайхээр110 кВ-ын дэд станцаас Өвдөгхудаг 35 кВ-ын АШ, III/12 ны 04:35 цагт Тарагт 35 кВ-ын АШ-г газардлага гарсан тул таслав. Бригад үзлэгт явсан ба III/12 ны 08:53 цагт Тарагт 35кВ-ын АШ-г, 22:10 цагт Өвдөгхудаг 35-ын АШ-ыг тус тус залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь:15851,0 кВт.ц .· III/16-ны 17:10 цагт Баянтээг 110 кВ-ын дэд станцаас Баруунбаян-Улаан-35-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Салхи, шуургатай байна. Салхи намдахаар III/17-ны 20:42 цагт залгав. ( Гэмтэл илрээгүй ) Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь 559,48 кВт.ц ДСЦТС · Төлбөрийн шалтгаанаар 2009 оны I/20-ны 10:23 цагаас Үйлдвэр 110 кВ-ын дэд станцаас ячейк №23, 24, II/24-ны 14:25 цагт мөн станцаас ячейк №18,21-г, II/11-нд ЭХ Хөтөл дэд станцаас Ячейк №30 III/24-ны 14:17 цагаас Баясгалант 110 кВ-ын дэд станцаас ячейк №12-г таслав. · Хөтөл 110 кВ-ын дэд станцад ячейк №30-г III/24-ны 14:08 цагт залгав.· III/26-ний байдлаар нийт дутуу түгээсэн ЦЭХ нь нийт 155620 кВт.ц болоод байна. · Аваарийн ноцтой тасралт гараагүй. БНЗӨБЦТС· III/12-ны Мандалговь 110 кВ-ын дэд станцаас Гурвансайхан 35 кВ-ын АШ-г 06:42 цагт, Луус 35 кВ-ын дэд станцаас Эрдэнэдалай 35 кВ-ын АШ-г III/12-ны 0:10 цагт хүчтэй цасан шуургатай байсан тул таслав. Гурвансайхан-35 АШ-г 14:40 цагт, Эрдэнэдалай-35 АШ-г 17:10 цагт тус тус залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь: 2196 кВт.ц Баянхонгор ЦТС· III/11-ны 17:15 цагт Баянхонгор 110 кВ-ын дэд станцаас 35 кВ-ын Бөмбөгөр АШ газардлага гарсан тул тасласан ба 10:20 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь: 45,5 кВт.ц .· III/17-ны 13:05 цагт Баянхонгор 110 кВ-ын дэд станцаас Бөмбөгөр 35-ын АШ-г газардлага гарсан тул гараар таслав. Шуурга намдахаар III/18 ны 09:04 цагт залгав. · III/17-ны 00:45 цагт Тосонцэнгэл 110 кВ-ын дэд станцаас Төмөрбулаг 10 кв-ын АШ-г газардлага гарсан тул гараар таслав. Бригад үзлэгт гарч ( 375, 68-аас 70-р тулгуурт изолятор солив. ) III/17-ны 20:17 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь: 352,3 кВт.ц .· III/20-ны 20:19 цагт Баянхонгор 110 кВ-ын дэд станцаас Бөмбөгөр 35 кВ-ын АШ-г газардлага гарсан тул таслав. Цасан шуургатай байв. III/21-ны 06:30 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ нь 475.1кВт.ц. ӨДЦС· III/04-ний 00.15 цагт Хүрмэн 35 кВ-ын АШ газардлага гарч тасрав. Үзлэг хийж хэвийн байсан тул 14:50 цагт залгав.· III/05-ны 10:30 цагт 35 кВ-ын Хүрмэн, Баяндалай, Жуулчин, Булган АШ-уудын реле хамгаалалтанд үзлэг хийхээр таслав. 16:00 цагт үзлэгийн ажил дууссан тул АШ-уудыг залгав. Дутуу түгээлт 1375 кВт.ц · III/06-ны 00:00-07:10 цагт К-1-г зогсоож ул ширэмд ялтас солих, сүмбэ чангалах ажил хийв. · III/06-ны 13:25 цагт 35 кВ-ын Хүрмэн, Баяндалай, Жуулчин, Булган АШ-уудыг таслаж элемент цэвэрлэж 15:22 цагт залгав.· III/11-ний 06:31 цагт ТГ-2 генераторын хамгаалалтаар зогсоход ТГ-1 зогсож станц “0” зогссон. КАТ-аас дотоод хэрэгцээгээ авч, ТГ-2-г 07:55 цагт залгав. ТГ-1-г 08:20 цагт залгав. К-1-г 09:05 цагт залгав.· III/11 ны 22:37 цагт 15 кВ-ын АШ Ханхонгор ТО хамгаалалтаар тасарсан. Үзлэгт явсан ба 15:20 цагт залгав. Дутуу түгээсэн ЦЭХ 580 кВт.ц· III/13-ны 09:15 цагт К-1-н уурын ерөнхий хаалтанд үлээлт гарсан тул зогсоов. 10:00 ТГ-1-н зогсоох кланпанаас дуу чимээ гарсан тул зогсоосон ба 35 кВ-н Хүрмэн, Жуулчин, Булган, Номгон, Хонгор АШ-уудыг хязгаарлав. 19:23 цагт К-1, 18:53 цагт ТГ-1-г залгаж тасархай байсан бүх хэрэглэгчдийг 19:40 цагт залгаж дуусав. · III/14-ны 18:35 цагт хүчтэй шуурганы улмаас 35 кВ-ын АШ-уудын утас хавирч хүчдлийн савлалт гарсан тул 35 кВ-ын Хүрмэн, Баяндалай, Жуулчин, Булган АШ-ыг таслав. Үзлэг хийгээд III/15 ны 08:50 цагт Хүрмэн, Баяндалай 35 кВ-ын АШ-ыг залгав. 08:52 цагт Булган, Жуулчин-35 кВ-ын АШ-г залгасан боловч хүчдэлийн савлалт гарсан тул буцааж таслав. Үзлэгээр 510 – 514-р тулгуурын хооронд 1 фазын утас тасарсан байсныг илрүүлж гэмтлийг устгаад 20:41 цагт ажилд залгав.· III/16 ны 18:30 цагт Жуулчин 35 кВ-ын АШ г шуургатай тул тасласан ба үзлэг хийж, III/17-ны 09:30 цагт залгав.· III/17 ны 03:30 цагт Хонгор 15 кВ-ын АШ т.о хамгаалалтаар тасарсан ба үзлэг хийж, III/17-ны 11:05 цагт залгав.· III/19-ний 01:30 – 02:48 цагт цагт К-2-г зогсоож, үндсэн агаарын салхилуурын цахилгаан хөдөлгүүр доргиог устгав.· III/21-ний 00:00 цагт ТГ-2-г конденсатор цэвэрлэх, роторын редуктор засварлахаар зогсоосон ба 09:00-22:00 цагуудад Хэрэглэгчдийг графикийн дагуу 35 кВ-ын Булган Хүрмэн, бас Барилга Хонгор тасалж хязгаарлалт хийсэн.· Дулааны ЦТП-3, 6, 7, 9-г III/25-ны 17:00 цагт зогсоож 1-р контурын шугаманд гарсан үлээлт засварлаж 20.40 цагт залгав.· III/25-наас хойш Номгон-15 кВ трансформатор гэмтэлтэй тасархай.· III/26-ны 19:30 цагт ТГ-2-ыг ажилд залгав. 600 кВт-аас илүү ачаалал авахгүй доргио ихсэж байгаа тул их ачаалалын үед 35 кВ-ын Хүрмэн, Булган АШ-уудыг хязгаарласан.· III/30-нд ТГ-2 тосны алдагдал, редукторын доргио арилгахаар 01:00 цагт зогсоов. Дорнод бүсийн ЭХС· 2 зуух, 2 ТГ-тай хэвийн ажиллаж, цахилгааны ачаалал 8.5 -15,6 МВт байна· Бэлтгэлд 1 зуух, 2 ТГ-тай.· III/05-ны 14:00 цагт К-6-н утаа сорогчийн цахилгаан хөдөлгүүр доргисон тул зогсоов. К-4-д 14:30 цагт гал оруулсан ба чадлын дутагдалд орсон тул Баруун-Урт 110 кВ-ын дэд станцаас гарсан сумуудыг таслав. 17:28 цагт К-4-г уурын шугаманд залгаж тасархай байсан хэрэглэгчдийг залгав. Дутуу түгээлт 1565 кВт.ц· III/11 ны 23:35 цагт Улааны орд 110 кВ-ын дэд станцаас 10 кВ-ын АШ Гурванзагал МТЗ хамгаалалтаар тасрав. 1 удаа залгахад залгагдаагүй. Шугамын үзлэгт явсан. ба III/13-ны 23:45 цагт залгав.· III/14-ны 14:50 цагт 35 кВ –ын Хэрлэн АШ ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасарсан. Цасан шуургатай байсан ба үзлэгээр гэмтэл илрэээгүй тул 18:20 цагт Хэрлэн дэд станцаас цааш гарсан Цав 15 кВ-ын АШ-г таслаад, Хэрлэн 35 кВ-ын АШ-ыг залгав. 18:40 цагт Хэрлэн 35 кВ-ын дэд станцад 10 кВ-ын 3 фидерийг залгахад Хэрлэн 35 кВ-ын АШ газардлагын хамгаалалтаар тасрав. Үзлэг хийж 23:15 цагт 10 кВ-н 2 фидер газардлагатай байгаа тул тасархай үлдээж Хэрлэн 35 кВ-ын АШ-г залгав. III/15- ны 00:18 цагт Цав АШ-ыг залгав. · III/15- ны 08:25 цагт Хэрлэн 35 кВ-ын АШ -ыг таслав. Үзлэгээр 10 кВ-ын ячейк №1-н контакт бохирдсон, ДХТ-н кабелийн үзүүр суларсныг хэвийн болгож 11:35 цагт Хэрлэн 35 кВ-ын АШ-ыг залгав. 10:10 цагт Эмээлт 110 кВ-ын дэд станцаас Баяндун 35 кВ-ын АШ отсечка хамгаалалтаар тасрав. Түгээх сүлжээнээс үзлэгт яваад гэмтэл илрээгүй тул 11:25 цагт залгав.· III/26-нд К-3-ыг зогсоож 2 зуухны горимд оров.· III/21-ний 04:40 цагт Баруун-Урт 110 кВ-ын дэд станцаас Халзан 35 кВ-ын АШ гүйдлийн отсечка хамгаалалтаар тасарсан. Хүчтэй салхи шуургатай байсан. Халзан дэд станцаас тэжээгддэг Онгон, Наран, Дарьганга сумууд хүчдэлгүй байсныг III/31-ны 20:20 цагт Онгон 35 кВ АШ-г ажилд залгаж Наран ,Дарьганга сумдад хүчдэл өгөв. Баруун бүсийн ЭХС· Цахилгааны нийт ачаалал 4,0– 12,5 МВт байв.· II/12-ны 11:26 цагт Тэс-10 кВ-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасрав. ОХУ талдаа нэг тулгуур унасан байв.· III/01-ний 18:00 цагт Улаангом 110 кВ-ын дэд станцаас Малчин 110 кВ-ын шугамыг таслаж Малчин дэд станц дээр трансформаторын 10 кВ-ын оруулгын кабель гэмтсэнийг засварлаад 20:14 цагт Малчин 110 кВ-ын болон Малчин 10 кВ-ын АШ-уудыг ажилд залгав.· III/11-ний 13:45 цагт Алтанцөгц 110 кВ-ын дэд станцаас Ховд 10 кВ-ын АШ МТЗ-аар тасарсан ба 15:00 цагт залгасан байна.· III/13 ны 03:35 цагт Манхан 110 кВ-ын дэд станцаас Чандмань 15 кВ-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Үзлэгээр тулгуур № 538-543 хооронд 6ш тулгуур унасныг илрүүлэв.· III/14 ны 21:10 цагт Баруунтуруун 35 кВ-ын дэд станцаас Цагаан хайрхан 15 кВ-ын АШ тасарсан. Хамгаалалт тодорхойгүй байсан ба бригад үзлэгт явж Цагаанхайрхан сумаас 5 км-т 2 фазын утас хоорондоо орооцолдсоныг, тулгуурын 1 фазын изолятор хагарсаныг засварлаж III/17-ны 18:40 цагт залгав. ( Изолятарын утас траверс дээр тохогдсон байв )· III/16-нд Ховд, Баян-Өлгий аймагт маш хүчтэй цасан шуургатай байсан тул 17:00 цагт Өлгий 110 кВ-ын дэд станцаас Толбо 15 кВ-ын АШ, 16:50 цагт Ховд 35 кВ-ын дэд станцаас Дуут 35 кВ-ын АШ-ыг, 18:00 цагт Манхан 110 кВ-ын дэд станцаас Мөнххайрхан 35 кВ-ын АШ-ыг тус тус гараар таслав. Толбо 15-ыг 17/III-ний 09:00 цагт залгав. Цааш гарсан Дэлүүн-15 АШ-д 8 тулгуур унасан. Дуут дэд станцад 35 кВ-ын оруулгын буултын утас тасарсаныг засварын бригад ажиллаж, III/19-ний 09:40 цагт гэмтлийг засварлаж залгав. Мөнххайрхан 35 кВ-ын АШ-ын 294-р тулгуурт 1 фазын утас тасарсан, 249-255-р тулгуурын хооронд 2 фазын утас тасарсан, 227, 238, 239, 240-р тулгуурын изоляторууд хагарч фазын утаснууд мултарч газарт унасан гэмтлүүд илэрсэн байна. Гэмтлийг засварлан 25/III-ний 15:35 цагт Мөнххайрхан-15 кВын АГ-ыг залгав.· III/16 ны 16:50 цагт Ховд 35 кВы-н дэд станцаас Эрдэнэбүрэн 35 кВ-ын АШ маш хүчтэй цасан шуурга гарсан тул таслав. Шуурга намдахаар III/17-ны 17:20 цагт залгав.· III/16 ны 18:00 цагт Манхан 110 кВ-ын дэд станцаас Зэрэг 35 кВ –ын АШ ( Цааш гарсан Дарви 35 кВ-ын АШ) маш хүчтэй цасан шуурга гарсан тул таслав. Шуурга намдахаар III/17-ны 18:40 цагт залгав. Үзлэгээр гэмтэл илрээгүй.· III/16 ны 16:50 цагт Сагсай 35 кВ-ын дэд станцаас Буянт 10 кВ-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасарсан. Хүчтэй салхитай байсан ба шуурга намдахаар III/17-ны 10:00 цагт залгав.· III/17 ны 02:15 цагт Алтанцөгц 35 кВ-ын дэд станцаас Ховд 10 кВ-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасарсан. Хүчтэй салхитай байсан ба шуурга намдахаар III/17-ны 15:00 цагт залгав.· III/20-ны 16:00, 18:40, 22:19 цагуудад Баруунтуруун 35 кВ-ын дэд станцаас Цагаанхайрхан 15 кВ-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасрав. Цааш гарсан Өндөрхангай сум хүчдэлгүй байна. III/22-ны 09:05 цагт Өндөрхангайг хуурай салгуураар нь таслаад Цагаанхайрхан 15 кВ АШ-г залгасан. Өндөрхангай 15 кВ АШ-д бригад үзлэг хийж III/22-ны 16:11 цагт залгав.· III/23-ны 09:15 цагаас Баруунтуруун 35 кВ-ын дэд станцаас Цагаанхайрхан-15 АШ тасалсан. Үзлэгээр 116-р тулгуур дээр нэг хөндийрүүлэгч изолятор хагарч утас нь траверс дээр тохогдсон байсныг засаварлаад III/25-ны 17:28 цагт ажилд залгав. Цааш гарсан Өндөрхангай 35 кВ-н шугаманд үзлэг хийж III/26-ны 10.24 цагт залгав.· III/29-ны 23:10 цагт Баруунтуруун 35 Кв-ын дэд станцаас Зүүнхангай 15 кВ-ын АШ МТЗ хамгаалалтаар тасарсан ба гараар 1 удаа залгахад дахин тасрав. Бригад шугамын үзлэгт гарсан. Дөргөний УЦС· Гидрогенератор № 2 ажилд, №1 бэлтгэлд байна.· Гидрогенератор №3 -ын дээд холхивчноос тосны алдагдалтай.· Цахилгаан ачаалал Р=0,258-0,342 МВт. Дөргөн 15кВ-н АШ залгаатай.· Далангийн усны түвшин 1159.18 м Тайширын УЦС· Гидрогенератор №4 ажилд, №1,2,3 бэлтгэлд байна.· Цахилгаан ачаалал Р=0,101-0,185 МВт. Тайшир 10кВ-н АШ залгаатай.· Далангийн усны түвшин 1682.4 м. Арав. Цаашид анхаарч ажиллах асуудлууд ТЗЭ-чид 2008-2009 оны өвлийн их ачааллыг амжилттай давсан, зуны бага ачаалалын үед хийгдэх засвар,шинэчлэлтийн ажлын бэлтгэлийг хангах ажлыг цаг алдалгүй эрчимжүүлж дараах асуудлуудыг анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Үүнд:· ТБЦДС Баруун, Умард, Өмнөд, УБ-220 дэд станцуудын шинэчлэлт, засварын ажлын бэлтгэлийг хангаж тасралт саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж холбогдох арга хэмжээг авах, сэлбэг материалын нөөцтэй байх, · УБЦТС 6, 10 кВ-ын үндсэн гол кабелиудын ачааллыг тооцоолох, шилжүүлэх, хувиарлах ажлыг хийж кабель шугам хэт ачаалагдахаас урьдчилан сэргийлэх,· Байгаль цаг агаарын тогтворгүй байдлаас шалтгаалан гарч болзошгүй хүндрэл, саатал, доголдолоос ялангуяа хүчтэй салхи, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж холбогдох арга хэмжээг тухай бүрд нь цаг алдалгүй шуурхай авч ажиллах,

  • Цахилгаан түгээх сүлжээний эзэмшилийн шугам тасарч хэрэглэгчдийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамж тасрах, доголдох үед ялангуяа ЦТС ХК-иуд, Даланзадгад ДЦС-ууд, ДБЭХС, ББЭХС зэрэг ТЗЭ ХК-иуд энэ тухай мэдээллийг ЭХДҮТ-д цаг тухай бүрд нь шуурхай өгч байх ( ДҮТ-тэй ТЗЭ-дийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын харьцах харьцааны зааварт заасанчилан )-ын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн ЭХ-ний хангамж 2 цагаас илүү хугацаагаар тасрахаар байвал Орон нутгийн засаг захиргаа, гамшигаас хамгаалах газарт мэдэгдэн аливаа гамшигаас урьдчилан сэргийлэх талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлж байх,

· Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн 13-р бүлгийн 2.4-т заасанчилан ДҮТ ХХК-ийн диспетчер инженерийн шууд удирдлаганд ажилладаг шуурхай ажиллагааны хүмүүсээс 2 жил тутамд ТАД, ААД, шуурхай ажиллагааны дүрэм, холбогдох заавруудаар шалгалт авах хугацаа болсон тул холбогдох хүмүүсийг өргөнөөр оролцуулах, · Нэгдсэн сүлжээ үүсгэгч шугам, тоноглолд аваарийн нөхцөл, байдал үүсч зайлшгүй таслах шаардлага гарсанаас бусад тохиолдолд засвар, үйлчилгээ хийхээр таслахгүй байх зэрэгт онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.