ЭБЭХЯ-нд          Хямралын үед ДҮТ ХХК-иас хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг  өгсөн чиглэлийн дагуу боловсруулж батлуулан  хүргүүлсэн.          УБЦТС ХК-иас хийж байгаа борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэх, алдагдал бууруулах зорилгоор хийж байгаа таслалтын талаархи судалгааг албан бичгийн хамт  ЭХБЗГ-т хүргүүлсэн.          Сар шинийн баярын өдрүүдийн НС-ний үйл  ажиллагааныг горим болон баярын өдрүүдийн үйл ажиллагааны тайлан  мэдээг  хүргүүлсэн.  ЭХЗГ-т– 2001-2008 оны НС-ний шугам тоноглолын аваарийн тасралтын болон  дутуу түгээсэн  цахилгаан эрчим хүчний  судалгааг албан бичгээр хүргүүлсэн.– Тус газраас ирүүлсэн маягтын дагуу 2009 оны  эрчим хүчний байгууллагуудын бараа, ажил үйлчилгээний жишиг үнэ тогтооход баримтлах чиглэл боловсруулах судалгааг 2008 оны дүнгээр гаргаж хүргүүлэв. Үүнээс гадна:Сар шинийн баяр ёслолын үеэр  эрчим хүчний нэгдсэн  сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах  горимыг боловсруулан, ТЗЭ компаниудад  баярын бэлтгэл хангах талаар  телефон мэдээ явуулан гүйцэтгэлийг дүгнэн холбогдох удирдах байгууллагуудад хүргүүлсэн. II сард станцуудад нийлүүлсэн  нүүрс, мазутын нөөц 

Станц  Нүүрс (тонн)  Мазутын үлдэгдэл (тн) ( III/01 ) 
Графикаар нийлүүлэх Нийлүүлсэн Дутуунийлүүлэлт     (зөрүү) Түлсэн III/01-ныбайдлаар  Үлдэгдэл  нөөц(хоног) 
ДЦС-2 20000 18470 1530 16814 6161 12 102.6
ДЦС-3 126945 116935 10010 112592 49936.85 14 494.971
ДЦС-4 225000 225561 +561 224735 96039 13 1326
ДДЦС 44000 43768.02 232 36371 27340 21 243.051
ЭДЦС 27000 36121 9121 26171 19677.15 26 98.3

        Жич: Нүүрсний нөөцийг гаргахдаа III сард хоногт түлэх нүүрсний дундаж хэмжээгээр тооцож гаргасан ба станцууд 12-26 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байна. II сард ДЦС-2-д 1530,  ДЦС-3-д 100108, ДДЦС-д 232, ЭДЦС –д  9121 тонн нүүрс тус тус дутуу нийлүүлэгдсэн бол  ДЦС-4-д  графикаасаа 561 тонн  илүү нүүрс нийлүүлэгдсэн байна. Хоёр. Нэгдсэн сүлжээний ЦЭХ-ний нийт хэрэглээний төлөвлөлт, биелэлт              Нийт хэрэглээ: 2009 оны 2 дугаар сард 345 779,4 мян.кВт.ц хүрсэн нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 6,5% буюу  23 969,7 мян.кВт.ц-ийн, өнгөрсөн оноос 3,1% буюу 11 147,6 мян.кВт.ц-ийн тус тус бууралттай байна.   (мян.кВт.цаг)

Нэгдсэн сүлжээ 2009 оны II сар 2008 оны II сарын гүйцэтгэл 2008, 2009 оны II сарын зөрүү
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү
Хэрэглээ 369 749,136 345 779,405 -23 969,7 356 927,0 -11 147,583
Боловсруулалт 354 149,136 340 004,404 -14 144,7 349 880,2 -9 875,8
Түгээлт 290 346,886 281 562,709 -8 784,2 288 292,2 -6 729,5
Импорт 15 600,000 5 775,001 -9 825,0 7 046,811 -1 271,8
Экспорт 2 100,000 1 456,304 -643,7 1 985,507 -529,2

      Өнгөрсөн   оны  2 дугаар   сартай   харьцуулбал  сарын эхний хагаст хоногийн хэрэглээ дунджаар 0,2 сая кВт.ц-аар бууралттай байсан бол сарын сүүлийн хагаст 0,3 сая кВт.ц-ийн өсөлттэй байсан.           Хэрэглээ түгээлтээр:  Хэрэглэгчдэд нийт 287,3 сая кВт.ц эрчим хүч түгээсэн нь төлөвлөгөөнөөс 6,1% буюу 18,6 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,7% буюу 8,0 сая кВт.ц-аар тус тус бууралттай байна.  Гурав. ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний зохицуулалт

Станц Боловсруулалт (мян.кВт.ц) Дотоод хэрэгцээ   ( % ) Түгээлт (мян.кВт.ц)
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвл. Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
ДЦС-2 11 693,000 11 700,546 100,1% 17,9% 18,5% 9 600,000 9 535,179 99,3%
ДЦС-3 64 288,000 64 458,800 100,3% 22,4% 22,4% 49 878,750 50 033,538 100,3%
ДЦС-4 239 135,736 224 768,960 94,0% 16,3% 15,0% 200 135,736 191 092,137 95,5%
ДДЦС 24 332,400 24 188,568 99,4% 21,4% 20,9% 19 132,400 19 139,171 100,0%
ЭДЦС 14 700,000 14 887,530 101,3% 21,1% 21,0% 11 600,000 11 762,684 101,4%
Систем 354 149,136 340 004,404 96,0% 18,0% 17,2% 290 346,886 281 562,709 97,0%

 2 дугаар сард дотоодын үйлдвэрлэлтээр 340,0 сая кВт.ц эрчим хүч үйлдвэрлэсэн нь төлөвлөгөөнөөс 4,0% буюу 14,1  сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,8% буюу 9,9 сая кВт.ц-аар тус тус буурсан.      Дотоодын түгээлтээр 281,6 сая кВт.ц эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд түгээсэн нь батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 3,0% буюу 8,8 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,3% буюу 6,7 сая кВт.ц-аар буурсан байна.      Хэрэглээ буурсантай холбоотойгоор импортыг төлөвлөгөөнөөс 9,8 сая кВт.ц-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1,3 сая кВт.ц-аар дутуу авч нийт 5,8 сая кВт.ц эрчим хүч импортолсон байна.   Системийн дүнгээр ДЦС-ууд цахилгааны диспетчерийн графикийг        101,2%-иар биелүүлсэн ба дотоод хэрэгцээ батлагдсан хэмжээнээс 5,4 сая кВт.ц-аар  буюу 0,8%-иар  хэмнэгдсэн байна.                                           Дөрөв. Цахилгаан эрчим хүчний худалдаа, баланс     Нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр 2009 оны  2 дугаар  сард 287337,71 мян. кВт.ц эрчим хүчний хэрэглээ гарсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад хэрэглээ 18609,18 мян. кВт.ц буюу 6,08% -иар буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад  өндөр, нам жилийн тооцоог харгалзсан боловч 2,71 % буюу 8001,27 мян кВт.ц хэрэглээний бууралт гарсан нь дэлхийн зах зээлийн хямрал болон Монгол түмний төрт ёсны их баяр Цагаан сарыг өргөн тэмдэглэсэнтэй /шинийн 1,2,3 –д бүх нийтээр амарсан/ -тай холбоотой байна. Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2009 оны  2 дугаар  сарын эрчим хүчний хэрэглээг нь 2008 оны бодит хэрэглээний гүйцэтгэлээс 10607,4 мян кВт.ц буюу 3,59% хувийн өсөлттэй  байхаар төлөвлөгдсөн байлаа .        

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид 2009 оны II сар 2008 оны II сар
захиалга гүйцэтгэл зөрүү % гүйцэтгэл зөрүү %
Системийн хэрэглээ /түгээлтээр/ 305,946.89 287,337.71 -18,609.18 -6.08% 295,338.98 -8,001.27 -2.71%
Станцын өөрийн түгээлт 1,796.05 2,399.12 603.07 33.58% 1,500.39 -898.73 -59.90%
ТБЦДС ХК -ийн ХАЦ 304,150.84 284,938.59 -19,212.25 -6.32% 293,838.59 -8,900.00 -3.03%
техник алдагдал 9,431.49 7,275.62 -2,155.87 -22.86% 8,994.17 -1,718.55 -19.11%
дотоод хэрэгцээ 1,710.00 1,879.72 169.72 9.93% 1,680.86 198.86 11.83%
110-220 кВ -ын сүлжээний нийт алдагдал 11,141.49 9,155.34 -1,986.15 -17.83% 10,675.03 -1,519.69 -14.24%
% 3.66% 3.21%   3.63%  
экспорт        2,100.00         1,456.30             643.70   -30.7%    1,985.51       529.20   -26.7%
ТЗЭ -ийн худалдаж авсан ЦЭХ 293,009.35 275,783.26 -17,226.10 -5.88% 283,163.57 -7,380.31 -2.61%
УБЦТС ХК 137,502.40 138,090.29 587.89 0.43% 132,136.01 5,954.27 4.51%
Нолго 350.00 284.81 -65.19 -18.63% 281.28 3.53 1.26%
ДСЦТС ХК 40,693.40 31,786.83 -8,906.57 -21.89% 38,530.83 -6,744.00 -17.50%
ЭБЦТС ХК 81,921.20 75,315.35 -6,605.85 -8.06% 83,832.47 -8,517.12 -10.16%
Хөвсгөл 1,557.00 1,729.96 172.96 11.11% 1,450.40 279.56 19.27%
Баянхонгор 1,404.15 1,470.40 66.25 4.72% 1,272.28 198.12 15.57%
Эрдэнэт Амьдрал 1,978.80 1,796.77 -182.03 -9.20%      
БНЗӨБЦТС ХК 20,050.90 18,928.47 -1,122.43 -5.60% 18,929.49 -1.02 -0.01%
Төмөр зам 4,272.60 3,712.89 -559.71 -13.10% 3,771.51 -58.61 -1.55%
Эрчим сүлжээ ХХК 1,178.90 1,211.19 32.29 2.74% 973.80 237.39 24.38%

 ТБЦДС ХК 284938,59 мян кВт.ц эрчим хүчийг худалдан авсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад  6,32% буюу 19212,25 мян кВт.ц–аар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3,03 % буюу 8900,0  мян кВт.ц –аар буурсан байна.     Дамжуулах сүлжээний алдагдал төлөвлөсөн хэмжээнээс 1986,15 мян. кВт.ц –аар, өнгөрсөн оны мөн үеийн алдагдлаас 1519,69 мян кВт. ц-аар тус тус буурсан үзүүлэлттэй  байна.   Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хэрэглээний захиалга болон бодит гүйцэтгэлийн өөрчлөлт дараахи байдалтай байна. Үүнд: ·  УБЦТС ХК –д 587,89 мян кВт.ц  буюу 0,43%, -ийн хэрэглээний өсөлт гарчээ.Сар шинийн өмнө эрчим хүчний төлбөрийн асуудлаар нийт 66533 цэгт  таслалт хийгдсэн. ·  ЭБЦТС ХК 6605,85 мян кВт.ц  буюу 8,06%, ДСЦТС ХК  8906,57 мян кВт.ц  буюу 21,89% , БНЗӨБЦТС ХК 1122,43 мян кВт.ц  буюу 5,60%-ийн хэрэглээний бууралт тус тус гарсан байна. ДСЦТС ХК нь Хөтөл, Үйлдвэр, зэрэг дэд станцаас эрчим хүчний төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр хязгаарлаж байснаас 108,927 мян кВт.ц эрчим хүчний дутуу түгээлт гарсан.·  Дэлхийн нийтийг хамарсан эдийн засгийн хямралын нөлөөлөлд манай уул уурхайн  салбарууд зохих хэмжээгээр өртснөөс зөвхөн 2009 оны 2 дугаар сарын байдлаар Эрдэнэтийн уулын бөяжуулах үйлдвэр 6,7 сая кВт.ц, Дарханы хар төмөрлөг 2,1 сая кВт.ц, Алтан Дорнот 2,5 сая кВт.ц, Хөтөл цемент 1,6 сая кВт.ц, Эрэл цемент 0,9 сая кВт.ц, Шижир Алт 0,8 сая кВт.ц –аар тус тус хэрэглээний захиалгаа таслаад байна. Ер нь тус үйлдвэрүүд 2009 оны хэрэглээний захиалгадаа тодотгол хийж, хэрэглээний захиалгаа холбогдох байгууллагууд хүргүүлээд байгаа болно.  Дутуу түгээлт /Хязгаарласан эрчим хүч/ : Тайлант хугацаанд нийт 163,561 мян кВт.ц эрчим хүчний дутуу түгээлт бүртгэгдсний 108,927 мян кВт.ц нь ДСЦТС ХК –аас төлбөрийн асуудлаар хязгаарлагдсан байна. Улаанбаатарын районд Дорнот 2 дэд станцын трансформатор засвар үйлчилгээ,  Умард дэд станцад  кабель гэмтсэн, мөн ХИД А-д ачаалал шилжүүлэхэд, мөн  Эрдэнэтийн районд 110 кВ-ын Цэцэрлэг АШ -д А фазын утас тасарсныг захиалгаар, 110 кВ-ын  Сансар АШ  засварын ажлаар тус тус таслан ЦЭХ -ний дутуу түгээлт гаргасан байна. Тав. ДЦС-уудын дулааны эрчим хүчний зохицуулалт2009 оны 2-р сард системийн хэмжээгээр 772.366 мян Гкал дулаан үйлдвэрлэн 747.0179 мян Гкал дулааныг хэрэглэгчдэд түгээж ДҮТ-ийн зохицуулсан төлөвлөгөөг      100.0%-иар биелүүлэн ажиллав.   Системийн дулаан түгээлт ҮСТ-нөөс  5.5 мян Гкал буюу 0.7%-иар өссөн бол, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 13.7 мян Гкал-аар буюу 1.5%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Сүлжээний батлагдсан болон тухайн үеийн зохицуулсан горим ажиллагааг үндэслэн бодсон  системийн дулааны ачааллын тооцоогоор 734.363 мян Гкал дулаан түгээхээр ДҮТ-ийн горим өгөгдсөн.  Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт:           Системийн хэмжээгээр үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт 100.7% байна.

ДЦС-ууд ҮСТ[Гкал] Дулаан түгээлт ҮСТ-ний биелэлт Шалтгаан
ДЦС-2 ХК  22400 23107 103.2%    2-р сард Улаанбаатар хотод -16,4 градус хүйтэрч сүлжээний горим ажиллагаа хэвийн баригдаж ажилласан. 
ДЦС-3 ХК  242082  241189 99.6%  – Усаар түгээсэн дулааны биелэлт 100%-тай байгаа боловч уураар түгээсэн  дулаан төлөвлөгөөнөөсөө 0,8 мян Гкал-аар буурсан.
ДЦС-4 ХК  351210  359138 102.3% -УБДС ХК-аас ирүүлсэн саналын дагуу температурын огцом хэлбэлзэл сүлжээнд үүсгэхээс сэргийлж  өдрийн цагийн температурыг тооцож ажилласан.-Уурын түгээлт төлөвлөснөөс 0.66мян Гкал-аар нэмэгдсэн  
ДДЦС ХК  64180  57633 89.8%    Сүлжээний нэмэлт усны зарцуулалт төлөвлөсөн хэмжээнээс 71.3мян м3-ээр багассан.-Дархан хотод -16,5 градус хүйтэрсэн нь ноднингийн мөн үеийнхээс 1.5 градусаар суларсан байна.
ЭДЦС ХК  61654  65950.9 107.0%  – Эрдэнэт хотод -14,5 градус хүйтэрсэн нь ноднингийн мөн үеийнхээс 1.3 градусаар хүйтэрсэн байна.– Станцын цахилгааны ачаалал,  үндсэн тоноглолын ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан сүлжээг халаах температурын горимыг тодорхой өдрүүдэд захиалгын дагуу төлөвлөсөн.-Уурын түгээлт төлөвлөснөөс 1.2мян Гкал-аар өссөн. 
Систем  741526 747017.9 100.7%  

 Горимын хэрэгжилт  Энэ сард дулаан үйлдвэрлэгч болон дамжуулагч ТЗЭ-дийн горимын даалгаврын хэрэгжилтийг “Диспетчерийн графикийн биелэлтийг дүгнэх журам”-ын дагуу тооцоход  ДЦС-2-ийн сүлжээний буцах усны температурыг өндөржүүлснээр УБДС ХК нь 588Гкал-ын зөрчил гаргасан. Бусад дулаан үйлдвэрлэгч, дамжуулагч ТЗЭ-д нь температурын графикийн зөрчилгүй ажиллан ДҮТ-ийн зохицуулсан төлөвлөгөөг 100,0% хэрэгжүүлж ажиллалаа.  Зургаа. Спот зах зээлийн зохицуулалт.       Спот зах зээл дээр 2 дугаар сард нийт 88,9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 2249,2 мян.төгрөгөөр  арилжаалсан байна. Энэ сард ДЦС–2 нь 826,8 мян.төгрөгийн, ДЦС-3 нь 80,4 мян.төгрөгийн, ДДЦС нь 166,5 мян.төгрөгийн, ЭДЦС нь 167,7 мян.төгрөгийн тус тус алдагдалтай, харин ДЦС-4 нь 1241,4 мян.төгрөгийн  ашигтай  ажилласан байна.           ДЦС-2 нь нийт 27,9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 887,1 мян.төгрөгөөр ДЦС 4-өөс худалдан авч, тус станцад 1,9 мян.кВт.ц цахилгааныг 60,3 мян.төгрөгөөр худалдсан байна.            ДЦС-3 нийт 7,3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 136,4 мян.төгрөгөөр ДЦС-4-өөс худалдан авч, мөн тус станцад 3,0 мян.кВт.ц цахилгааныг 56,0 мян.төгрөгөөр худалдсан байна.          ДЦС-4 нийт 21,8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 503,9 мян.төгрөгөөр худалдан авч, бусад ТЗЭ-дэд 67,1мян.кВт.ц цахилгааныг 1745,3 мян.төгрөгөөр  худалдсан байна.          ДДЦС нийт 13,8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 290,2 мян.төгрөгөөр ДЦС-4-өөс худалдан авч, мөн тус станцад 5,9 мян.кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг 123,7 мян.төгрөгөөр худалдсан байна.           ЭДЦС нь нийт 18,0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 431,5 мян.төгрөгөөр  ДЦС-4-өөс худалдан авсан байна.  

 2 дугаар сар   ДЦС 2 ДЦС 3 ДЦС 4 ДДЦС ЭДЦС Худалдсан                  ЦЭХ-ний нийт дүн Ашиг, алдагдал, мян төг
ДЦС 2 биетээр, мян кВт.ц   0.000 1.900 0.000 0.000 1.900 -826.770
мөнгөөр, мян төг   0.000 60.325 0.000 0.000 60.325
ДЦС 3 биетээр, мян кВт.ц 0.000   3.000 0.000 0.000 3.000 -80.367
мөнгөөр, мян төг 0.000   56.070 0.000 0.000 56.070
ДЦС 4 биетээр, мян кВт.ц 27.940 7.300   13.840 17.994 67.074 1,241.355
мөнгөөр, мян төг 887.095 136.437   290.225 431.496 1,745.253
ДДЦС биетээр, мян кВт.ц 0.000 0.000 5.900   0.000 5.900 -166.502
мөнгөөр, мян төг 0.000 0.000 123.723   0.000 123.723
ЭДЦС биетээр, мян кВт.ц 0.000 0.000 11.000 0.000   11.000 -167.716
мөнгөөр, мян төг 0.000 0.000 263.780 0.000   263.780
Импорт биетээр, мян кВт.ц 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
мөнгөөр, мян төг 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Худалдан авсан нийт дүн биетээр, мян кВт.ц 27.940 7.300 21.800 13.840 17.994 88.874
мөнгөөр, мян төг 887.095 136.437 503.898 290.225 431.496 2,249.151

 Долоо. Өрсөлдөөнт зах зээл   Хэрэглээний өсөлт гараагүйн улмаас  энэ сарын өрсөлдөөнт зах зээлийн арилжааны үнийн  шалгаруулалтыг явуулаагүй тул   өрсөлдөөнт зах зээл  дээр арилжаа хийгдээгүй байна. Найм. Импортын хазайлтын секторын урьдчилсан тооцоо       2009 оны 2 дугаар сард ОХУ-аас импортоор 5 775,001 мян кВт.ц авч, экспортонд 1 456,304 мян кВт.ц-г өгсөн. Нийт хэрэглээ буурсантай холбоотойгоор дотоодын үйлдвэрлэгч ТЗЭ-чид болон  импортын төлөвлөгөө тасарсан. Импорт  9 825,0  мян кВт.ц-аар төлөвлөлөгөөнөөс дутуу авч, экспортыг 643,696 мян кВт.ц-аар хэмнэж, баталгаат чадлын хэтрэлт гаргалгүй  ажилласан.     Импортын графикийн  хазайлт  СКАДА хяналтын системээр 1 287,1 МВт.ц  буюу мөнгөн дүнгээр      15 445,2 ам $ болсон. Импортын графикийн хамгийн их хазайлт гарсан өдөр  II/17 нд 119,78 МВт.ц, бага  нь II/11 нд  25,86 МВт.ц байв. ·         Бусад ДЦС-ууд доголдсон үед ДЦС-4  нь импортын горимыг барьж, тохируулж ажилласан. ДЦС-4: II/3 нд импортын горим тохируулж ажиллаагүйгээс 41,71 MВт.ц, II/17 нд К-6 доголдож 90,41 МВт.ц, II/22 нд К-8 доголдож  33,5 МВт.ц, II/22, 23, 24 нд импортын горим тохируулж ажиллаагүйгээс 101,63 MВт.ц импортын графикийн хазайлтын зөрчлүүд  гаргасан.            ТЗЭ-ийн импортын графикийн хазайлтад ноогдох хазайлтыг урьдчилан тооцвол: 

өдөр ДЦС-2 ДЦС-3 ДЦС-4 ДДЦС ЭДЦС ТБЦДС Импорт
мВт.ц US $ мВт.ц US $ мВт.ц US $ мВт.ц US $ мВт.ц US $ мВт.ц US $ мВт.ц US $
1 3,28 39,42 3,62 43,43 11,69 140,25 2,57 30,79 5,05 60,61 10,63 127,58 36,84 442,08
2 5,14 61,64 5,84 70,07 9,25 110,96 3,04 36,54 5,03 60,37 7,18 86,18 35,48 425,76
3 4,75 56,94 7,10 85,18 48,84 586,05 3,75 44,96 1,50 17,98 3,04 36,53 68,97 827,64
4 1,07 12,80 1,34 16,11 26,79 321,52 2,48 29,76 0,72 8,61 9,21 110,52 41,73 500,76
5 0,55 6,64 2,38 28,51 22,71 272,50 0,77 9,19 2,11 25,30 5,09 61,06 33,60 403,20
6 0,97 11,60 1,22 14,67 30,45 365,34 2,56 30,68 1,66 19,89 6,80 81,61 43,65 523,80
7 3,20 38,39 1,45 17,41 16,34 196,13 1,48 17,74 1,22 14,66 12,69 152,23 36,38 436,56
8 0,72 8,67 3,01 36,15 12,19 146,22 3,40 40,74 4,05 48,62 11,64 139,71 35,01 420,12
9 2,16 25,95 1,75 20,95 19,21 230,53 2,38 28,50 4,14 49,67 2,44 29,24 32,07 384,84
10 1,82 21,86 1,80 21,65 13,18 158,16 0,58 7,00 3,99 47,83 7,33 88,01 28,71 344,52
11 1,81 21,76 0,62 7,41 13,58 162,96 2,64 31,62 3,41 40,86 3,81 45,70 25,86 310,32
12 2,13 25,57 4,15 49,78 22,61 271,35 0,81 9,67 4,43 53,14 3,06 36,77 37,19 446,28
13 4,75 57,02 2,30 27,61 12,62 151,40 1,77 21,19 6,17 74,05 4,01 48,17 31,62 379,44
14 1,65 19,79 2,26 27,17 29,31 351,71 1,95 23,45 2,76 33,15 7,94 95,28 45,88 550,56
15 0,76 9,07 2,52 30,24 48,49 581,92 0,75 9,06 6,95 83,36 1,80 21,60 61,27 735,24
16 1,57 18,80 1,75 21,01 29,66 355,93 3,80 45,60 5,39 64,70 5,34 64,08 47,51 570,12
17 1,62 19,44 3,32 39,84 104,51 1254,13 2,49 29,85 0,84 10,05 7,00 84,05 119,78 1437,36
18 1,02 12,26 2,12 25,42 22,20 266,44 3,60 43,15 2,12 25,45 10,48 125,76 41,54 498,48
19 1,79 21,48 1,32 15,80 14,40 172,76 1,59 19,09 2,91 34,88 9,66 115,92 31,66 379,92
20 0,86 10,28 4,87 58,40 39,07 468,86 1,20 14,34 0,94 11,27 11,45 137,41 58,38 700,56
21 0,74 8,90 4,71 56,53 18,84 226,14 0,93 11,17 2,63 31,52 20,14 241,74 48,00 576,00
22 0,13 1,58 0,99 11,85 75,29 903,42 1,53 18,36 0,93 11,22 5,09 61,08 84,16 1009,92
23 2,04 24,49 2,02 24,22 52,30 627,55 3,41 40,93 1,26 15,18 16,13 193,56 77,16 925,92
24 1,68 20,19 2,27 27,28 31,09 373,07 1,91 22,93 3,07 36,89 7,64 91,68 47,67 572,04
25 1,29 15,50 2,65 31,82 21,01 252,07 1,71 20,50 1,63 19,59 13,05 156,60 41,34 496,08
26 0,98 11,75 2,78 33,40 19,05 228,55 0,69 8,29 1,28 15,31 2,60 31,26 27,38 328,56
27 0,64 7,62 0,67 8,04 27,56 330,68 0,69 8,33 0,26 3,16 4,86 58,32 34,68 416,16
28 0,77 9,24 1,53 18,31 18,40 220,84 0,82 9,79 2,76 33,18 9,30 111,60 33,58 402,96
Нийт 49,89 598,64 72,36 868,26 810,62 9727,47 55,27 663,23 79,21 950,50 219,44 2633,26 1287,10 15445,20

        2 дугаар сард импортын графикийн үндэслэлтэй хазайлтыг  системийн дүнгээр 5 мВт.ц байхаар гэрээний заалтын   дагуу  импортын графикийн “үндэслэлтэй” хэлбэлзэл буюу  цаг тутмын зөвшөөрөгдөх хазайлтын хэмжээг үйлдвэрлэгч ТЗЭ-дэд оролцооны хувиар урьдчилан тооцож гаргасан.     Хазайлтын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү гарсныг тооцвол: §    ДЦС-2:  хазайлтын зөрчилд         37,71      мВт.ц буюу         452,52          ам $§    ДЦС-3:  хазайлтын зөрчилд         52,00      мВт.ц буюу         623,97          ам $§    ДЦС-4:  хазайлтын зөрчилд       621,75      мВт.ц буюу      7 461,04          ам $§    ДДЦС:   хазайлтын зөрчилд         41,10      мВт.ц буюу         493,2            ам $§    ЭДЦС:   хазайлтын зөрчилд         60,23      мВт.ц буюу         722,74          ам $§    ТБЦДС: хазайлтын зөрчилд       474,31      мВт.ц буюу      5 691,72          ам $   гарсан.           Өнөөдрийн байдлаар “Импортын графикийн хазайлтын журам”, “Импортын графикийн хазайлтыг тооцох аргачлал”  ЭХЗГ-аар батлагдан гараагүй байна. Ес. Үндсэн тоноглолын зогсолт, ТЗЭ-ийн ажиллагаанд гарсан доголдолДЦС-уудын Зуух, турбогенераторын II сарын засварын зогсолтын бүртгэл:                                                                                                                                                        

 Станц  Зуух,ТГ Сар, өдөр

Засварт зогссоосон шалтгаан

ДЦС-2 Зуух 5 II/02

Буух хоолой засварлах

4 II/02

Тээрмийн хөтлөх арааны корпусын боолт гайка хийх

5 II/17

Халах гадаргууд үлээлт устгах

ТГ 1 II/02

 Голын шилжилтийн үзлэг хийх

3 II/02

АХА шалгах

3 II/13

Дренажын шугамд гэмтэл устгах

ДЦС-3 Зуух 1 II/02

Тээрмийн салхилуурын ажлын дугуйн хуяг , хүрз солих

ТГ

ДЦС-4 Зуух 5 II/10

Tкономайзерт үлээлт гарсан

ТГ 5 II/25

ПСГ цоорсон.

ДДЦС Зуух

ТГ

ЭДЦС Зуух 7 II/17

Халах гадаргууд үлээлт

ТГ

 Зуух, турбогенераторын II сарын аваарийн зогсолтын бүртгэл:                                                                                                                                                                                       

 ТЗЭ  Зуух, ТГ Зуух, ТГ  Сар, өдөр

Аваарийн зогсолтын шалтгаан

 

ДЦС2 Зуух 4 II/02

 

 

ТГ

 

ДЦС3 Зуух 10 II/02

Таазны уур халаагч хагарсан.

 

7 II/03

Богино эргэлтийн утаа сорогчийн цахилгаан хөдөлгүүрийн оруулга гэмтсэн.

 

11 II/17

Халах гадаргууд  үлээлт гарсан.

 

10 II/23 МВ “Б”-ийн хөдөлгүүр  доргисон. II/17

Халах гадаргууд үлээлт устгах

ТГ 1 II/03

Голын шилжилт

 

ДЦС4 Зуух 6 II/17

Буух хөндийн уур халаагчид үлээлт гарсан.

 

8 II/22

Сийрэгжилтийн хамгаалалтаар зогсов.

 

ТГ 4 II/03

Өдөөлт алдагдаж зогссон

 

ДДЦС Зуух

 

ТГ 2 II/01

Голын шилжилт  ихэссэн.

 

ЭДЦС Зуух 1 II/28

ШБМ н хөтлөгч арааны гол хугарсан

 

ТГ

 

 Үндсэн тоноглолын нийт зогсолтын судалгаа:

Станц Үндсэн тоноглол Аваарийн зогсолт Гэмтэл устгахаар зогсоосон тоо Нийт зогсолтын тоо
2008.II 2009.II
ДЦС2 Зуух 1 3 4
Турбогенератор 2 3 3
ДЦС3 Зуух 3 4 1 5
Турбогенератор 3 1 1
ДЦС4 Зуух 2 2 1 3
Турбогенератор 4 1 1 2
ДДЦС Зуух 1
Турбогенератор 1 1
ЭДЦС Зуух 1 1 1 2
Турбогенератор
Нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр 16 11 10 21

 Нэгдсэн сүлжээний 110-220 кВ-ын ЦДАШ, тоноглолын РХА-ийн байгууламжийн  2009 оны 2 дүгээр сарын ажиллагааны мэдээ  

Хаана, ямар  дэд станцад Хамгаалалт ажилласан шугам, тоноглол Ажилласан хамгаалалт Өдөр, цаг, мин АДЗ Шалтгаан Тайлбар
1 Д-220Э-220 АШ-202 ДФЗ-504ДФЗ-504 17; 17:07 ++     Б.з “C”фаз, 72.1км,92.0 км,
2 ДХХБ Ерөө-110 ГХ-II 20; 08:53 +     Б.з “В”фаз, 29,8 км

 Энэ хугацаанд богино залгааны улмаас РХА-ийн байгууламж нийт 2 удаа ажилласан бөгөөд буруу ажилласан тохиолдол гараагүй. АПВ-ын байгууламж 2 удаа ажиллахаас 2 тохиолдолд амжилттай ажилласан..УБДС ХК ·         НС-1,2,3,4, 6   С-728, Е-866  ажилд. НС-8 –г II/1-д бэлтгэлд зогсоов.·         II/09-ний 14:00 – 22:00 цагт 7 И ( Сувилагчийн сургууль зүүн талд орчим, Гэмтлийн эмнэлэг, Ачтан эмнэлэг, 10-р хороололын ЦТП 10,11 халаалтгүй болсон ), II/10-ны 11:00-23:30 цагт  9Ж магистралиудад гэмтэл устгах ажил ажил хийгдэв.·         II/12- 1 Б магитралд шүүрэлт устгах ажил хийгдэв. ( Энхтайвны гүүрэн доорхи компенсаторт хомут тавьсан. )·         Техник Импортын  болон  Драгоны салаа,  7Ж,9 Е магистралиуд дээр усны шүүрэлт байгаа ба дулаарахаар засварт гаргахаар төлөвлөөд байна. УБЦТС ·         ЭХТөлбөрийн шалтгаанаар II/12-аас  Налайх 110/35/10 кВ-н д/ст-н ячейк №04 / Цемент фидер / тасархай байна.·         II/18-ны  14:50 цагт Умард 110 кВ-ын дэд станцаас ХИД-Б фидер газардлага гарч тасарсан. Үзлэгээр шууд кабель гэмтсэн байв. ХИД-1, Уртцагаан болон 2-р 40000-н хэрэглэгчдийг шилжүүлэн тэжээсэн ба  II/19-ны 02:14 цагт ХИД-Б кабелийг сэргээж хэвийн схемд оруулж ажилд  залгав.·         Борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэх, алдагдал бууруулах зорилгоор II/18-ны байдлаар хэрэглэгчдийн нийт 42520 цэгт таслалт хийгдсэн ба шинийн нэгний өдөр залгасан.·         II/25-ны 7:20 цагт Баянгол  35 кВ-ын дэд станцаас Ариутгах 10кВ-ын АШ  тодорхойгүй шалтгаанаар тасарч,  07:25 цагт залгаж үзэхэд хэвийн залгагдав.·         II/25-ны  06:00 цагт Рашаант  35 кВ-ын  дэд станцаас Тахир Соёот 10кВ-ын АШ тодорхойгүй шалтгаанаар тасарч,  07:15 цагт залгаж үзэхэд хэвийн залгагдав.·         II/25-ны 18:35 цагт  Сүхбаатар дүүргийн  1-р хорооны  Хос жүрж байрны   ТП-834-д 1 гал хамгаалагч шатсан байсныг сольж 19:09 цагт хэвийн болгов.·         II/26-ны 03:15 цагт РП-1-ээс Холбоо яам фидерт  түр газардлага гарч тасарсан ба үзлэг хийж  04:40 цагт залгав.·         II/26-ны 03:50 цагт  ШУТСО-ын  ТП-ээс   Хэвлэх-Б  6 кВ-ын фидерт газардлага гарч тасарсан ба  үзлэг хийж  06:10 цагт залгав. ·         II/28– ны 03:50 цагт  Баруун 110 кВ-ын  дэд станцаас  ТП-30А фидер  тасарсан  ба үзлэг хийж  05:00 цагт ажилд залгав.  Үзлэгээр ТП№26-аас  БОБШ-н ТП-ын хоорондхи кабель гэмтсэн байв.       Бөхийн өргөө, Гандан хийд болон 1 ба 2-р зэргийн хэрэглэгчид, томоохон зочид буудал, үйлчилгээний газруудын цахилгаан хангамжид онцгой анхаарч ажилласны үр дүнд тасралт, саатал гараагүй болно.  Гэмтсэн цахилгаан тоноглолуудыг УБЦТС ХК-ийн шуурхай үйлчилгээний явуулын бригад, Баруун болон зүүн түгээх төвийн засварын бригадууд хамтран ажиллаж сэргээн засварласан. ДСЦТС  ·         2008 оны XII/29-ны 14.00 цагт Үйлдвэр 110 дэд станцаас Ячейк № 25, 26-г тасалсан ба II/11-ны 10:34 цагт ЭХТөлбөр төлсөн тул залгав.( Нийт 61,650 кВт.ц ЭХ хязгаарласан байна.)·         2009 оны I/20-ны 10:23 цагаас Үйлдвэр дэд станцаас ячейк №23, 24-г II/24-ны 14:25 цагт мөн дэд станцаас ячейк №18,21-г нэмж тасласан.·         II/11-нд  ЭХ төлбөр шалтгаанаар Хөтөл дэд станцаас Ячейк №30-г таслав.  ЭБЦТС·         II/18-ны 14:12 цагт Баянтээг 110 кВ-ын дэд станцаас Баруунбаян-Улаан 35 кВ-ын АШ, 16:18 цагт Баянхонгор 110 кВ-ын дэд станцаас Бөмбөгөр 35 кВ-ын АШ тус тус МТЗ хамгаалалтаар тасарсан. Бригад үзлэгт гарч ноцтой гэмтэл илрээгүй тул  II/18 ны 21:28 цагт  Баруунбаян-Улаан,  II/19 ны 09:12 цагт Бөмбөгөр АШ -уудыг тус тус залгав.·         Хархорин 110 кв-ын   дэд станцаас Төв 10 кВ-ын АШ гүйдлийн отсечка хамгаалалтаар тасарсан. Үзлэг хийхэд Хархорин 110 кВ-ын  дэд станцад  оруулгын  кабель нь гэмтсэн байсаныг  засварын бригад гэмтлийг устгаад  18:43 цагт ажилд залгав. Даланзадгадын ДЦС-ын ажиллагаа·         К-1,2, ТГ-1,2 ажилд.  Цахилгаан  ачаалал 1,7 – 3,6  МВт ·         ТГ-1 роторыг суурилуулж тависан.1 МВт орчим ачаалалтай байна.·         ТГ-2 нь  2.4 MВт-с дээш ачаалал авахгүй доргио орж байгаа.·         II/03-ны 00:50 04:00 цагт цагт К-2-г зогсоож тосны хөргөлтийн системд засвар хийв. ·         II/05-ны 10:00 цагт Хүрмэн 35 кВ-ын АШ-д газардлага гарч станц бүрэн зогссон ба 10:32 цагт сэргэж хэвийн ажиллагаанд  орсон байна.  Хүрмэн 35 кВ-ын АШ –д хийсэн үзлэгээр цааш гарсан Баяндалай 10 кВ-ын АШ-ын хуурай салгуур гэмтсэнийг илрүүлэн тусгаарлаж 18:12 цагт Хүрмэн 35 кВ-ын  АШ -ыг залгасан ба уг хуурай салгуурын гэмтэлийг засварлаж II/06-ны 11:00 цагт ажилд залгав.·         II/05-ны 16:30-аас 18:30 цагт  Жуулчин 15 кВ-ын АШ-ыг тасалж өсгөх трансформаторыг солих ажил хийгдэв.·         II/08,09-нд Нүүрсний чанар муу байснаас зуухны ачаалал авалт буурсан тул Хүрмэн 35 кВ-ын, Барилга, Хонгор 10 кВ-ын  АШ-уудыг их ачаалалын цагуудад түр хязгаарласан байна.·         II/09-ний  23:45 цагт К-2-ын ул ширэмд гэмтэл гарсан тул зогсоосон байна.  Их ачааллын үед графикын дагуу хязгаарлалт хийгдэж  байсан ба К-2-ын засвар дуусч  II/17-ны 01:40 цагт  ажилд залгав.  Дорнод бүсийн ЭХС-ийн ажиллагаа·         3 зуух, 2 ТГ-тай хэвийн ажиллаж, цахилгааны ачаалал 8.5 -15,6 МВт байна·         Бэлтгэлд 2 зуух, 2 ТГ-тай.·         К-4 II/10 хүртэл урсгал засварт.·         II/15-ны 13:10 цагт  Гурванзагал 10кВ-ын АШ ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасарсан.  Бригад шугмын үзлэг хийсэн ба  II/17-ны 17:45 цагт  ажилд  залгав. ·         II/16-ны 19:40 цагт Мардай 110 кВ-ын  АШ ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасарсан. Засварын бригад үзлэгт явж   192-р тулгуурын “А” фазын утас тасарч унасан байсныг засварлаад  II/17-ны 16:58 цагт залгасан байна. Баруун бүсийн ЦДС-ний ажиллагаа·         Цахилгааны  нийт ачаалал 4,6– 13,2 МВт байна.·         I/28-ны 13:00 цагт Тэс 10 кВ-ын  АШ-ыг ОХУ талаас таслуулсан ба Оросын нутагт 6 тулгуур газарт налсан, 60 тулгуур хазайсан тухай мэдээ ирсэн. Монгол талаас бригад гарч  Оросын нутагт 1 тулгуур газарт налсан, 36 тулгуур хазайсан байснаас  унасан 1 тулгуурыг босгож II/08-ны  22:00 цагт ажилд залгасан байна.·         II/04-ний 02:30 цагт Манхан 110 кВ-ын дэд станцаас Мөнххайрхан 15 кВ-ын АШ ихсэх гүйдлийн хамгаалалтаар тасрав. Бригад үзлэгт явж тодорхой гэмтэл илрээгүй тул II/10 ны 12:25 цагт  ажил залгав. ·         II/08-ны 15:58-16:22 цагийн хооронд Улаангом 110 кВ-ын дэд станцаас Өмнөговь 110 кВ-ын  АШ-ыг түр таслаж  Өмнөговь 110 кВ-ын дэд станцад  Мянгад 110 кВ-ын  АШ-ын ЭТ-т засвар үзлэгийн ажил хийгдэв.·         II/11-ны 00:00 цагт Мянгад 110 кВ-ын дэд станцаас Манхан 110кВ-ын АШ-ыг салхи ихтэй байсан тул таслаж ( Зэрэг, Дарви, Чандмань сумд тасархай байсан.)  II/11-ны 10:00 цагт салхины хүч багассан тул залгасан ба Зэрэг 35кВ-ын АШ, Чандмань 15кВ-ын АШ-ыг залгахад тасарсан тул үзлэг хийсэн.  Үзлэгээр илэрсэн гэмтэлгүй тул Зэрэг 35 кВ-ын АШ-ыг 15:40 цагт,  Дарви 35 кВ-ын АШ-ыг 18:45 цагт тус тус залгав. Чандмань 15 кВ-н АШ-д үзлэг хийж II/13-ны  16:30цагт  Чандмань сумыг залгав.·         II/12-ны 11:26 цагт ОХУ талаас Тэс 10 кВ-ын АШ  МТЗ хамгаалалтаар тасрав. ОХУ талдаа нэг тулгуур унасан ба засврын ажил  хийгдэнэ.·         Баруунтуруун 35 кВ-ын дэд станцаас Цагаанхайрхан 15 кВ-ын АШ-ын тулгуур №24-д 2-р фазын утасны бэхэлгээ мултарсан  тул II/12-ны 19:30 цагт таслан гэмтлийг засварлаж II/13-ны 12:55 цагт  залгав.·         Эрчим хүчний үнэ төлөөгүй хэрэглэгчдийг II/19-ны өдрөөс эхлэн хязгаарласан ба Баян-Өлгий 110 кВ-ын дэд станцаас Сагсай 35 кВ, Толбо 35 кВ, Буянт, Цэнгэл, Алтай, Улаанхус, Алтанцөгц 10 кВ-ын АШ-уудыг 09:20 цагт, Өмнгөговь 110 кВ-ын дэд станцаас Баян-Нуур 10 кВ-ын АШ-ыг 09:30 цагт таслав. Төлбөрөө төлсөн сумдын цахилгаан хангамжыг залгаж хамгийн сүүлд Баян-Өлгий дэд станцаас Сагсай 35 кВ-ын АШ-ыг II/21-ний 16:05 цагт залгав.·         II/27-ны 23:10 цагт Шалтгаан нь Малчин 110 кВ-ын дэд станцад реакторын кабелийн гэмтэлийг устгахаар Улаангoм 110 кВ-ын дэд станцаас Малчин 110 кВ-ын АШ-ыг тасалсан. Цааш гарсан Зүүнговь, Хяргас, Өндөрхангай, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумууд тасархай байсан. Реакторын кабелийн гэмтэлийг засварлаж дуусаад II/28-ны 11:30 цагт Улаангoм 110 кВ дэд станцаас Малчин 110 кВ АШ-г залгаж тасархай байсан   сумдыг залгав.·         II/28 ны 14:10 цагт Малчин 110 кВ дэд станцаас Малчин-10 кВн АШ -ыг таслав. Оруулгын кабель гэмтсэнийг засварлаж  III/01-ний 20:14 цагт ажилд   залгав. Дөргөний УЦС-ын ажиллагаа·         2 гидрогенератор ажилд,бэлтгэлгүй байна.·         Цахилгаан ачаалал  Р=0,258-0,342 МВт.  Дотоод хэрэгцээгээ болон Дөргөн сумыг ( 15кВ-ын  АШ-аар  ) ЦЭХ-ээр хангаж байна.·         II/07-ны 15:10 цагаас эхлэн эхлэн Дөргөний УЦС-д 3 генератор ажиллаж эхэлсэн ба Мянгад  110 кВ-ын дэд станцыг тэжээж Ховд аймгийн бүх хэрэглээг ханган ажиллаж  2,2-6 мВт-н ачаалал авч байв. II/09-ний 19:04 цагт Дөргөний УЦС-ын ТГ-3-ын дээд холхивчноос тос алдаж зогссон  тул  19:39 цагт Мянгад 110 кВ-ын АШ-ыг таслаж  20:20 цагт Өмнөговь 110 кВ-ын дэд станцаас Мянгад 110 кВ-ын АШ-ыг залгасан.  Тайширын УЦС-ын ажиллагаа·         1 гидрогенератор ажилд,бэлтгэлд 3 ГГ байна.·         Цахилгаан  ачаалал Р=0,101-0,185  МВт.  Дотоод хэрэгцээгээ болон Тайшир сумыг ( 10 кВ-ын  АШ-аар ) ЦЭХ-ээр ханган ажиллаж байна.  Арав. Цаашид анхаарч ажиллах асуудлууд ТЗЭ-чид 2008-2009 оны өвлийн их ачааллыг амжилттай давж байна. Гэсэн хэдийч хаврын цаг агаарын тогтворгүй байдлаас шалтгаалан гарч болзошгүй тасралт, саатлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухай бүрд нь шуурхай авч  доорхи зүйлүүдэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.·         Станцуудыг 20 хоногоос доошгүй нүүрсний нөөцтэй байлгах, ·         Байгаль цаг агаарын тогтворгүй байдлаас шалтгаалан гарч болзошгүй хүндрэл, саатал, доголдолоос ялангуяа агаарын температур огцом өөрчлөлт гарч байгаа тул урьдчилан сэргийлж холбогдох арга хэмжээг тухай бүрд нь цаг алдалгүй шуурхай авч ажиллах,

  • Цахилгаан түгээх сүлжээний эзэмшилийн шугам тасарч хэрэглэгчдийн ЦЭХ-ний хангамж доголдсон талаар мэдээллийг цаг тухай бүрд нь авч чадахгүй байгаагаас төрийн захиргааны төв байгууллага / ЭБЭХЯ /-д хүргэх мэдээллийг тасалдуулж, удирдах дээд газруудаас авах шуурхай арга хэмжээг цаг алдуулахад хүргэж байгаа тул хэрэглэгчдийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамж тасрах, доголдох үед ялангуяа ЦТС ХК-иуд, Дулааны сүлжээ ХК, Даланзадгад, Налайх, Багануурын ДЦС-ууд, ДБЭХС, ББЭХС зэрэг ТЗЭ ХК-иуд энэ тухай мэдээллийг ЭХДҮТ-д цаг тухай бүрд нь шуурхай өгч байх,  (ДҮТ-тэй ТЗЭ-дийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсадын харьцах харьцааны зааварт заасанчилан) нэгдсэн диспетчерийн зохицуулалтын шаардлагыг хангах талаар ахиц гаргахын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн ЭХ-ний хангамж 2 цагаас илүү хугацаагаар тасрахаар байвал Орон нутгийн засаг захиргаа, гамшигаас хамгаалах газарт мэдэгдэн аливаа гамшигаас урьдчилан сэргийлэх талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлж байх,

·         Эдийн засаг, санхүүгийн хямралын асуудал хурцаар тавигдаж байгаа энэ үед ТЗЭ-чид ажиллагсадын сонор сэрэмж, ажлын хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлэн үйлдвэрлэлийн хэвийн найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллахад онцгой анхаарч ажиллавал зохино. ЭХДҮТ ХХК  2009-03-05