МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2009 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр Дугаар 20 Улаанбаатар хот

Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, түлш, эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Сангийн сайд С.Баярцогт, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, Төрийн өмчийн хороо (Д.СУГАР)-нд тус тус үүрэг болгосугай:

а) “Дулааны IY цахилгаан станц” ХК-ийн аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор тус станцын генераторын 10 кВ-ын тосон таслуурыг шинэчлэхэд шаардагдах 1.5 (нэг тэрбум таван зуун сая) тэрбум төгрөгийг Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусган шийдвэрлэх арга хэмжээ авах;

б) түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдэд 2010-2012 онд хийх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд шаардагдах 259.2 (хоёр зуун тавин есөн тэрбум хоёр зуун сая) тэрбум төгрөгийг энэхүү тогтоолоор баталсан хавсралтын дагуу жил бүрийн улсын төсөвт тусган, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

в) Улсын Их Хурлын 2008 оны 47 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих авто зам, эрчим хүчний барилга байгууламжийн жагсаалтын 2 дахь хэсгийн 12, 13 дахь заалтаас Улаанбаатар хотын кабель шугамын шинэчлэлт, кабель шугамыг сувагт оруулах ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай 9.1 (есөн тэрбум нэг зуун сая) тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг хасах асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлж, Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгах арга хэмжээ авах;

г) Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай техникийн шинэчлэлтийг эхлүүлэхэд шаардагдах 34.0 (гучин дөрвөн тэрбум) тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн 12.4 (арван хоёр тэрбум дөрвөн зуун сая) тэрбум төгрөгийг Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгах, үлдсэн 21.6 (хорин нэгэн тэрбум зургаан зуун сая) тэрбум төгрөгийг шинээр хувьцаа гаргах замаар санхүүжүүлэх асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх.

2. “Нүүрсний аюулгүйн нөөц”-ийг бий болгох эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар санал боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболд нарт даалгасугай.

3. 2009-2010 оны өвлийн их ачааллын үеэс эхлэн төрийн өмчит дулааны цахилгаан станцуудад “Нүүрсний аюулгүйн нөөц” бүрдүүлэх арга хэмжээ авч, түүнд шаардагдах 5,302.0 (таван тэрбум гурван зуун хоёр сая) сая төгрөгийн эх үүсвэрийг Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгах болон бусад боломжийг судалж, шийдвэрлүүлэхийг Сангийн сайд С.Баярцогт, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт нарт даалгасугай.

4. Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан Сангийн яам болон эдгээр уурхайн хооронд байгуулсан дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний дагуу “Багануур” ХК-ийн 2007-2011 онд төлөх зээлийн нийт төлбөрийн 50 хувь, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2008-2012 онд төлөх зээлийн нийт төлбөрийн 50 хувийн хугацааг тус тус хойшлуулах арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд С.Баярцогт, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт нарт зөвшөөрсүгэй.

5. Эрчим хүчний зориулалтаар нийлүүлэх нүүрсний үнийг уурхайн санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянаж байх, цахилгаан, дулааны үнэ тарифыг индексжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх зэрэг арга хэмжээ авахыг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригтод даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.ЗОРИГТ

 

 

 

 

Засгийн газрын 2009 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралт

ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД 2010-2012 ОНД ХИЙХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАНД ШААРДАГДАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ /сая төгрөг/

 

Компанийн нэр Онууд Нийт дүн
2010 2011 2012
1 “Багануур” ХК 16,500.0 7,800.0 7,400.0 31,700.0
2 “Шивээ-Овоо” ХК 8,300.0 25,700.0 6,900.0 40,900.0
3 “Дулааны IY цахилгаан станц” ХК 20,200.0 9,374.4 29,574.4
4 “Дулааны III цахилгаан станц” ХК 6,650.0 21,000.0 25,000.0 52,650.0
5 “Дулааны II цахилгаан станц” ХК 4,300.0 4300.0
6 “Дарханы Дулааны цахилгаан станц” ХК 5,450.0 5,450.0 2,970.0 13,870.0
7 “Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станц” ХК 1,900.0 3,800.0 1,900.0 7600.0
8 “Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ХК 9,940.0 2,000.0 11,940.0
9 “Улаанбаатарын цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК 10,941.6 3,200.0 1,241.0 15,382.6
10 “Багануур, зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК 5,379.0 1,386.0 65.0 6,830.0
11 “Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК 817.0 800.0 500.0 2,117.0
12 “Улаанбаатарын дулааны сүлжээ” ХК 8,000.0 5,000.0 3,500.0 16,500.0
13 “Дарханы дулааны сүлжээ” ХК 4,000.0 4,987.9 2,763.5 11,751.4
14 “Багануурын дулааны станц” ХК 3,380.1 5,150.0 8530.1
15 “Налайхын дулааны станц” ХК 518.3 1,500.0 500.0 2518.3
16 “Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ХК 1,000.0 800.0 1,800.0
17 “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 700.0 600.0 1,300.0
Дүн 107,976.0 98,548.3 52,739.5 259,263.8
—оОо—