Browsing Category

Диспетчерийн зохицуулалт

Диспетчерийн зохицуулалтын 2010 оны 8 дугаар сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг цаг тухай бүрд нь хийж

Диспетчерийн зохицуулалтын 2010 оны 7 дугаар сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг цаг тухай бүрд нь хийж

Диспетчерийн зохицуулалтын 2010 оны 6 дугаар сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг цаг тухай бүрд нь хийж

Диспетчерийн зохицуулалтын 2010 оны 5 дугаар сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг цаг тухай бүрд нь хийж

Диспетчерийн зохицуулалтын 2010 оны 4 дүгээр сарын ажлын тайлан

Нэг. Диспетчерийн зохицуулалт ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг цаг тухай бүрд нь хийж

Диспетчерийн зохицуулалтын 2010 оны 2 дугаар сарын ажлын тайлан

ДҮТ ХХК нь Эрчим хүчний хууль, ЭХЗГ-ын тогтоол, шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг цаг тухай бүрд нь хийж нэгдсэн сүлжээний хэвийн

Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК