Browsing Category

Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөл

Comments Off on Мэдээллийн технологийн мэргжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалт

Мэдээллийн технологийн мэргжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалт

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 5-р сарын №77  тоот тушаалаар байгуулагдсан мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн анхдугаар уулзалтыг 2018 оны 6-р сарын 28-ны 10:00 цагт ДҮТ

Comments Off on Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Back to Top Copyright © 2001-2018 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэж байгаа учир өөрийн болон харъяа байгууллагуудын албан утас, гар утас, цахим шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу гаргаж 2018 оны 12-р сарын 31-ны дотор onon@ndc.energy.mn хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

Утасны жагсаалт шинэчлэх тухай албан бичиг